Santini, Ario

Link to this page

Authority KeyName Variants
8bfacdb7-926a-440f-b260-127d891f5ab7
 • Santini, Ario (12)
Projects

Author's Bibliography

Postoperative sensitivity associated with low shrinkage versus conventional composites

Ivanović, Vladimir; Savić-Stanković, Tatjana; Karadžić, Branislav; Ilić, Jugoslav; Santini, Ario; Beljić-Ivanović, Katarina

(Srpsko lekarsko društvo, Beograd, 2013)

TY - JOUR
AU - Ivanović, Vladimir
AU - Savić-Stanković, Tatjana
AU - Karadžić, Branislav
AU - Ilić, Jugoslav
AU - Santini, Ario
AU - Beljić-Ivanović, Katarina
PY - 2013
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/1799
AB - Introduction. Postoperative sensitivity in restorative dentistry can be related to preparation trauma, dentin adhesives' ability to seal open dentinal tubules, deformation of restorations under occlusal stresses and microleakage. Objective. The study assessed possible reduction in postoperative sensitivity with low shrinkage compared to conventional composites using different bonding agents and the influence of the operator skill on the incidence of postoperative sensitivity. Methods. Nine hundred and sixty permanent premolars and molars with primary carious lesions from patients 21 to 40 years old were used. Cavities 2 to 3 mm deep and with margins in enamel were prepared by four operators. Two operators had five years (A and B) and two had over 20 years (C and D) of clinical experience. Teeth were divided into eight groups each contained 120 restorations: (1) Els®+James-2 (original formula), (2) Els®+James-2 (new formula), (3) Els®+Excite, (4) InTenSe®+James-2 (original formula), (5) InTenSe®+James-2 (new formula), (6) InTenSe®+Excite, (7) Tetric Ceram®+Excite, and (8) Point 4®+OptiBond Solo Plus. At 14 days postoperatively, two independent operators, who did not take part in the clinical procedure, assessed postoperative teeth sensitivity using special questionnaires. Data were analyzed using non-parametric chi-square, Mann-Whitney and ANOVA tests. Results. Group 8 showed significantly higher score than the other groups. Less postoperative sensitivity was reported with two low-shrinkage composites (groups 2, 3, and 5) but with no significant difference. There was no statistical difference between groups 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Operator A had the highest postoperative sensitivity score compared to the other three. Conclusion. Conventional composite material Point 4® with its bonding agent caused significantly more postoperative sensitivity than low shrinkage composites combined with different adhesives. Operator skill influenced the incidence of postoperative sensitivity.
AB - Uvod. Posle postavljanja kompozitnih ispuna može da se javi postoperaciona osetljivost izazvana preparacionom traumom, sposobnošću adhezivnog sistema da hermetički zatvori dentinske kanaliće, deformacijom pod okluzalnim opterećenjem ili prodorom bakterijskih toksina. Cilj rada. Cilj istraživanja je bio da se ispita da li je osetljivost zuba manja kod kompozita s malom kontrakcijom u poređenju s konvencionalnim kompozitima i odgovarajućim adhezivnim sistemima, kao i uticaj veštine stomatologa na incidenciju postoperacione osetljivosti zuba. Metode rada. Na 960 premolara i molara stalne denticije s primarnim karijesom, pacijenata starosti od 21 godine do 40 godina, preparisani su kaviteti dubine 2-3 mm s rubovima u gleđi. Čitavu proceduru su obavila četiri specijalista stomatologije, od kojih su dva imala pet (A i B), a druga dva više od 20 godina kliničkog iskustva (C i D). Zubi su svrstani u osam grupa od po 120 uzoraka prema korišćenom kompozitnom i adhezivnom sistemu: 1) Els®+James-2; 2) Els®+James-2 (nova formula); 3) Els®+Excite; 4) InTenSe®+James-2; 5) InTenSe®+James-2 (nova formula); 6) InTenSe®+Excite; 7) Tetric Ceram®+Excite; i 8) Point 4®+OptiBond Solo Plus. Dve nedelje posle intervencije dva nezavisna stomatologa (koja nisu učestvovala u kliničkoj proceduri) ocenjivala su posebnim upitnicima postoperacionu osetljivost zuba. Podaci su analizirani neparametrijskim c2, Man-Vitnijevim (Mann-Whitney) i ANOVA testom. Rezultati. U osmoj grupi utvrđena je statistički značajno češća postoperaciona osetljivost nego u ostalim grupama zuba. Nije bilo statistički značajne razlike između grupa 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Kompoziti sa nižom polimerizacionom kontrakcijom izazvali su manju postoperacionu ostetljivost, ali bez statističke značajnosti razlika (grupe 2, 3 i 5). Kod stomatologa A javljala se statistički značajno češće postoperaciona osetljivost nego kod ostala tri. Zaključak. Tip kompozitnog materijala s odgovarajućim adhezivnim sistemom i spretnost stomatologa utiču na učestalost pojave osetljivosti zuba posle restauracija srednje dubokih kaviteta II klase.
PB - Srpsko lekarsko društvo, Beograd
T2 - Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
T1 - Postoperative sensitivity associated with low shrinkage versus conventional composites
T1 - Uticaj kompozita s malom kontrakcijom i konvencionalnih kompozita na postoperacionu osetljivost zuba
VL - 141
IS - 7-8
SP - 447
EP - 453
DO - 10.2298/SARH1308447I
ER - 
@article{
author = "Ivanović, Vladimir and Savić-Stanković, Tatjana and Karadžić, Branislav and Ilić, Jugoslav and Santini, Ario and Beljić-Ivanović, Katarina",
year = "2013",
abstract = "Introduction. Postoperative sensitivity in restorative dentistry can be related to preparation trauma, dentin adhesives' ability to seal open dentinal tubules, deformation of restorations under occlusal stresses and microleakage. Objective. The study assessed possible reduction in postoperative sensitivity with low shrinkage compared to conventional composites using different bonding agents and the influence of the operator skill on the incidence of postoperative sensitivity. Methods. Nine hundred and sixty permanent premolars and molars with primary carious lesions from patients 21 to 40 years old were used. Cavities 2 to 3 mm deep and with margins in enamel were prepared by four operators. Two operators had five years (A and B) and two had over 20 years (C and D) of clinical experience. Teeth were divided into eight groups each contained 120 restorations: (1) Els®+James-2 (original formula), (2) Els®+James-2 (new formula), (3) Els®+Excite, (4) InTenSe®+James-2 (original formula), (5) InTenSe®+James-2 (new formula), (6) InTenSe®+Excite, (7) Tetric Ceram®+Excite, and (8) Point 4®+OptiBond Solo Plus. At 14 days postoperatively, two independent operators, who did not take part in the clinical procedure, assessed postoperative teeth sensitivity using special questionnaires. Data were analyzed using non-parametric chi-square, Mann-Whitney and ANOVA tests. Results. Group 8 showed significantly higher score than the other groups. Less postoperative sensitivity was reported with two low-shrinkage composites (groups 2, 3, and 5) but with no significant difference. There was no statistical difference between groups 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Operator A had the highest postoperative sensitivity score compared to the other three. Conclusion. Conventional composite material Point 4® with its bonding agent caused significantly more postoperative sensitivity than low shrinkage composites combined with different adhesives. Operator skill influenced the incidence of postoperative sensitivity., Uvod. Posle postavljanja kompozitnih ispuna može da se javi postoperaciona osetljivost izazvana preparacionom traumom, sposobnošću adhezivnog sistema da hermetički zatvori dentinske kanaliće, deformacijom pod okluzalnim opterećenjem ili prodorom bakterijskih toksina. Cilj rada. Cilj istraživanja je bio da se ispita da li je osetljivost zuba manja kod kompozita s malom kontrakcijom u poređenju s konvencionalnim kompozitima i odgovarajućim adhezivnim sistemima, kao i uticaj veštine stomatologa na incidenciju postoperacione osetljivosti zuba. Metode rada. Na 960 premolara i molara stalne denticije s primarnim karijesom, pacijenata starosti od 21 godine do 40 godina, preparisani su kaviteti dubine 2-3 mm s rubovima u gleđi. Čitavu proceduru su obavila četiri specijalista stomatologije, od kojih su dva imala pet (A i B), a druga dva više od 20 godina kliničkog iskustva (C i D). Zubi su svrstani u osam grupa od po 120 uzoraka prema korišćenom kompozitnom i adhezivnom sistemu: 1) Els®+James-2; 2) Els®+James-2 (nova formula); 3) Els®+Excite; 4) InTenSe®+James-2; 5) InTenSe®+James-2 (nova formula); 6) InTenSe®+Excite; 7) Tetric Ceram®+Excite; i 8) Point 4®+OptiBond Solo Plus. Dve nedelje posle intervencije dva nezavisna stomatologa (koja nisu učestvovala u kliničkoj proceduri) ocenjivala su posebnim upitnicima postoperacionu osetljivost zuba. Podaci su analizirani neparametrijskim c2, Man-Vitnijevim (Mann-Whitney) i ANOVA testom. Rezultati. U osmoj grupi utvrđena je statistički značajno češća postoperaciona osetljivost nego u ostalim grupama zuba. Nije bilo statistički značajne razlike između grupa 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Kompoziti sa nižom polimerizacionom kontrakcijom izazvali su manju postoperacionu ostetljivost, ali bez statističke značajnosti razlika (grupe 2, 3 i 5). Kod stomatologa A javljala se statistički značajno češće postoperaciona osetljivost nego kod ostala tri. Zaključak. Tip kompozitnog materijala s odgovarajućim adhezivnim sistemom i spretnost stomatologa utiču na učestalost pojave osetljivosti zuba posle restauracija srednje dubokih kaviteta II klase.",
publisher = "Srpsko lekarsko društvo, Beograd",
journal = "Srpski arhiv za celokupno lekarstvo",
title = "Postoperative sensitivity associated with low shrinkage versus conventional composites, Uticaj kompozita s malom kontrakcijom i konvencionalnih kompozita na postoperacionu osetljivost zuba",
volume = "141",
number = "7-8",
pages = "447-453",
doi = "10.2298/SARH1308447I"
}
Ivanović, V., Savić-Stanković, T., Karadžić, B., Ilić, J., Santini, A.,& Beljić-Ivanović, K.. (2013). Postoperative sensitivity associated with low shrinkage versus conventional composites. in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
Srpsko lekarsko društvo, Beograd., 141(7-8), 447-453.
https://doi.org/10.2298/SARH1308447I
Ivanović V, Savić-Stanković T, Karadžić B, Ilić J, Santini A, Beljić-Ivanović K. Postoperative sensitivity associated with low shrinkage versus conventional composites. in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo. 2013;141(7-8):447-453.
doi:10.2298/SARH1308447I .
Ivanović, Vladimir, Savić-Stanković, Tatjana, Karadžić, Branislav, Ilić, Jugoslav, Santini, Ario, Beljić-Ivanović, Katarina, "Postoperative sensitivity associated with low shrinkage versus conventional composites" in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 141, no. 7-8 (2013):447-453,
https://doi.org/10.2298/SARH1308447I . .
2
2
2

Micro-Raman spectroscopic analysis of the degree of conversion of composite resins containing different initiators cured by polywave or monowave LED units

Miletić, Vesna; Santini, Ario

(Elsevier Sci Ltd, Oxford, 2012)

TY - JOUR
AU - Miletić, Vesna
AU - Santini, Ario
PY - 2012
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/1756
AB - Objectives: To determine the degree of conversion (DC) over 48 h post-curing of resin mixtures containing trimethylbenzoyl-diphenylphosphine oxide (TPO) initiator cured by a polywave or a monowave LED light-curing unit (LCU). Methods: In resin mixtures based on equal weight percent (wt%) of BisGMA and TEGDMA the following initiators were added: 0.2 wt% camphorquinone (CQ) + 0.8 wt% ethyl-4-dimethylaminobenzoate (EDMAB) (Group 1); 1 wt% TPO (Group 2) and 0.1 wt% CQ + 0.4 wt% EDMAB + 0.5 wt% TPO (Group 3). Half of the samples in each group (n = 5) were cured using a polywave (bluephase (R) G2, Ivoclar Vivadent) or a monowave LED LCU (bluephase (R), Ivoclar Vivadent). The DC was measured using micro-Raman spectroscopy within 5 min and then 1, 3, 6, 24 and 48 h post-irradiation. The data were analysed using general linear model and two-way ANOVA for the factors 'time', 'material', 'surface' and 'LCU' at alpha = 0.05. Results: The initial DC values obtained upon light curing remained similar over a 48 h period. bluephase (R) G2 produced the highest DC in Group 2 followed by Group 3, and Group 1. bluephase (R) resulted in the highest DC in Group 1, followed by Group 2 and Group 3 (p lt 0.05). Conclusions: Unfilled resin materials containing both TPO- and CQ-amine initiators are effectively cured using bluephase (R) G2. Resin mixture with the same wt% of initiators is better cured when TPO is the only initiator, compared to CQ-amine only or combined TPO and CQ-amine system. After initial light cure, no additional conversion of uncured monomers was detected in an unfilled resin material over 48 h at 37 degrees C.
PB - Elsevier Sci Ltd, Oxford
T2 - Journal of Dentistry
T1 - Micro-Raman spectroscopic analysis of the degree of conversion of composite resins containing different initiators cured by polywave or monowave LED units
VL - 40
IS - 2
SP - 106
EP - 113
DO - 10.1016/j.jdent.2011.10.018
ER - 
@article{
author = "Miletić, Vesna and Santini, Ario",
year = "2012",
abstract = "Objectives: To determine the degree of conversion (DC) over 48 h post-curing of resin mixtures containing trimethylbenzoyl-diphenylphosphine oxide (TPO) initiator cured by a polywave or a monowave LED light-curing unit (LCU). Methods: In resin mixtures based on equal weight percent (wt%) of BisGMA and TEGDMA the following initiators were added: 0.2 wt% camphorquinone (CQ) + 0.8 wt% ethyl-4-dimethylaminobenzoate (EDMAB) (Group 1); 1 wt% TPO (Group 2) and 0.1 wt% CQ + 0.4 wt% EDMAB + 0.5 wt% TPO (Group 3). Half of the samples in each group (n = 5) were cured using a polywave (bluephase (R) G2, Ivoclar Vivadent) or a monowave LED LCU (bluephase (R), Ivoclar Vivadent). The DC was measured using micro-Raman spectroscopy within 5 min and then 1, 3, 6, 24 and 48 h post-irradiation. The data were analysed using general linear model and two-way ANOVA for the factors 'time', 'material', 'surface' and 'LCU' at alpha = 0.05. Results: The initial DC values obtained upon light curing remained similar over a 48 h period. bluephase (R) G2 produced the highest DC in Group 2 followed by Group 3, and Group 1. bluephase (R) resulted in the highest DC in Group 1, followed by Group 2 and Group 3 (p lt 0.05). Conclusions: Unfilled resin materials containing both TPO- and CQ-amine initiators are effectively cured using bluephase (R) G2. Resin mixture with the same wt% of initiators is better cured when TPO is the only initiator, compared to CQ-amine only or combined TPO and CQ-amine system. After initial light cure, no additional conversion of uncured monomers was detected in an unfilled resin material over 48 h at 37 degrees C.",
publisher = "Elsevier Sci Ltd, Oxford",
journal = "Journal of Dentistry",
title = "Micro-Raman spectroscopic analysis of the degree of conversion of composite resins containing different initiators cured by polywave or monowave LED units",
volume = "40",
number = "2",
pages = "106-113",
doi = "10.1016/j.jdent.2011.10.018"
}
Miletić, V.,& Santini, A.. (2012). Micro-Raman spectroscopic analysis of the degree of conversion of composite resins containing different initiators cured by polywave or monowave LED units. in Journal of Dentistry
Elsevier Sci Ltd, Oxford., 40(2), 106-113.
https://doi.org/10.1016/j.jdent.2011.10.018
Miletić V, Santini A. Micro-Raman spectroscopic analysis of the degree of conversion of composite resins containing different initiators cured by polywave or monowave LED units. in Journal of Dentistry. 2012;40(2):106-113.
doi:10.1016/j.jdent.2011.10.018 .
Miletić, Vesna, Santini, Ario, "Micro-Raman spectroscopic analysis of the degree of conversion of composite resins containing different initiators cured by polywave or monowave LED units" in Journal of Dentistry, 40, no. 2 (2012):106-113,
https://doi.org/10.1016/j.jdent.2011.10.018 . .
1
71
49
64

Degree of conversion of three fissure sealants cured by different light curing units using micro-Raman spectroscopy

Santini, Ario; Miletić, Vesna; Koutsaki, Deri

(Elsevier Taiwan, Taipei, 2012)

TY - JOUR
AU - Santini, Ario
AU - Miletić, Vesna
AU - Koutsaki, Deri
PY - 2012
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/1742
AB - Background/purpose: Monomer to polymer conversion is important for optimal mechanical properties and resistance to biodegradation of resin-based materials. Incomplete conversion of fissure sealants may account for lower retention and fracture resistance as well as elution of leachable components. The objective of this study was to determine the degree of conversion (DC) of three fissure sealants cured using a conventional quartz-tungsten halogen (QTH) or a high power light-emitting diode (LED) light-curing unit using micro-Raman spectroscopy. Materials and methods: Delton Opaque and Helioseal Opaque and Helioseal Clear were applied to 60 noncarious permanent molars and cured with the QTH or the LED. Micro-Raman spectra were obtained from the top and the bottom surface of each sample. Three-way analysis of variance (alpha = 0.05) was used for data analysis. Results: Top surface DC values were significantly higher than bottom surface in each material irrespective of the light-curing unit (P lt 0.05). LED produced significantly higher DC values than the QTH with all three materials (P lt 0.05). Helioseal Opaque showed significantly lower DC values than Helioseal Clear (P lt 0.05). DC values for Delton and Helioseal Clear were comparable (P > 0.05). Conclusion: Higher DC is achieved with the LED with less exposure time compared with the conventional QTH at top and bottom surfaces of the three fissure sealants, although a lower conversion may be expected in opaque materials.
PB - Elsevier Taiwan, Taipei
T2 - Journal of Dental Sciences
T1 - Degree of conversion of three fissure sealants cured by different light curing units using micro-Raman spectroscopy
VL - 7
IS - 1
SP - 26
EP - 32
DO - 10.1016/j.jds.2012.01.005
ER - 
@article{
author = "Santini, Ario and Miletić, Vesna and Koutsaki, Deri",
year = "2012",
abstract = "Background/purpose: Monomer to polymer conversion is important for optimal mechanical properties and resistance to biodegradation of resin-based materials. Incomplete conversion of fissure sealants may account for lower retention and fracture resistance as well as elution of leachable components. The objective of this study was to determine the degree of conversion (DC) of three fissure sealants cured using a conventional quartz-tungsten halogen (QTH) or a high power light-emitting diode (LED) light-curing unit using micro-Raman spectroscopy. Materials and methods: Delton Opaque and Helioseal Opaque and Helioseal Clear were applied to 60 noncarious permanent molars and cured with the QTH or the LED. Micro-Raman spectra were obtained from the top and the bottom surface of each sample. Three-way analysis of variance (alpha = 0.05) was used for data analysis. Results: Top surface DC values were significantly higher than bottom surface in each material irrespective of the light-curing unit (P lt 0.05). LED produced significantly higher DC values than the QTH with all three materials (P lt 0.05). Helioseal Opaque showed significantly lower DC values than Helioseal Clear (P lt 0.05). DC values for Delton and Helioseal Clear were comparable (P > 0.05). Conclusion: Higher DC is achieved with the LED with less exposure time compared with the conventional QTH at top and bottom surfaces of the three fissure sealants, although a lower conversion may be expected in opaque materials.",
publisher = "Elsevier Taiwan, Taipei",
journal = "Journal of Dental Sciences",
title = "Degree of conversion of three fissure sealants cured by different light curing units using micro-Raman spectroscopy",
volume = "7",
number = "1",
pages = "26-32",
doi = "10.1016/j.jds.2012.01.005"
}
Santini, A., Miletić, V.,& Koutsaki, D.. (2012). Degree of conversion of three fissure sealants cured by different light curing units using micro-Raman spectroscopy. in Journal of Dental Sciences
Elsevier Taiwan, Taipei., 7(1), 26-32.
https://doi.org/10.1016/j.jds.2012.01.005
Santini A, Miletić V, Koutsaki D. Degree of conversion of three fissure sealants cured by different light curing units using micro-Raman spectroscopy. in Journal of Dental Sciences. 2012;7(1):26-32.
doi:10.1016/j.jds.2012.01.005 .
Santini, Ario, Miletić, Vesna, Koutsaki, Deri, "Degree of conversion of three fissure sealants cured by different light curing units using micro-Raman spectroscopy" in Journal of Dental Sciences, 7, no. 1 (2012):26-32,
https://doi.org/10.1016/j.jds.2012.01.005 . .
1
5
5
7

Degree of conversion and microhardness of TPO-containing resin-based composites cured by polywave and monowave LED units

Santini, Ario; Miletić, Vesna; Swift, Michael D.; Bradley, Mark

(Elsevier Sci Ltd, Oxford, 2012)

TY - JOUR
AU - Santini, Ario
AU - Miletić, Vesna
AU - Swift, Michael D.
AU - Bradley, Mark
PY - 2012
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/1734
AB - Objectives: To determine the degree of conversion (DC) and Knoop microhardness (KHN) of resin-based composites (RBCs) containing trimethylbenzoyl-diphenylphosphine oxide (TPO) cured by polywave or monowave LED light-curing units (LCUs). Methods: Three groups (each n = 5) of Tetric EvoCeram (Ivoclar Vivadent), Vit-l-escence (Ultradent) and Herculite XRV Ultra (Kerr) were prepared in Teflon moulds (5 mm in diameter and 2 mm thick) and cured with polywave Bluephase (R) G2 (Ivoclar Vivadent), polywave Valo (Ultradent) or monowave Bluephase (R) (Ivoclar Vivadent; control) resulting in 9 groups. DC and KHN were determined using micro-Raman spectroscopy and Knoop microhardness, respectively. High-performance liquid chromatography and nuclear magnetic resonance spectroscopy were used to confirm the presence or absence of TPO in the three uncured materials. Data were statistically analysed using two-way and one-way ANOVA and DC and KHN were correlated using Pearson's correlation (alpha = 0.05). Results: TPO was confirmed in Tetric EvoCeram and Vit-l-escence but not in Herculite XRV Ultra. All three LCUs produced comparable KHN for Tetric EvoCeram and Herculite XRV Ultra (p > 0.05). Both polywave LCUs resulted in significantly higher KHN for Vit-l-escence and higher DC in Tetric EvoCeram and Vit-l-escence than the monowave Bluephase (R) (p lt 0.05). Conversely, Bluephase (R) showed higher DC than the two polywave LCUs in Herculite XRV Ultra (p lt 0.05). Pearson's correlation coefficient was r = 0.818. Conclusions: Polywave LED LCUs improved monomer to polymer conversion and KHN in the two TPO-containing RBCs, but not in Herculite XRV Ultra. DC and KHN were linearly correlated in all three RBCs. Vit-l-escence showed the highest DC and KHN of the three materials tested. Clinical significance: The use of polywave LEDs significantly improves both the DC and KHN of materials which contain TPO. This should be taken into account when curing bleached shades of RBCs even if the manufacturers do not indicate the presence of TPO in their materials.
PB - Elsevier Sci Ltd, Oxford
T2 - Journal of Dentistry
T1 - Degree of conversion and microhardness of TPO-containing resin-based composites cured by polywave and monowave LED units
VL - 40
IS - 7
SP - 577
EP - 584
DO - 10.1016/j.jdent.2012.03.007
ER - 
@article{
author = "Santini, Ario and Miletić, Vesna and Swift, Michael D. and Bradley, Mark",
year = "2012",
abstract = "Objectives: To determine the degree of conversion (DC) and Knoop microhardness (KHN) of resin-based composites (RBCs) containing trimethylbenzoyl-diphenylphosphine oxide (TPO) cured by polywave or monowave LED light-curing units (LCUs). Methods: Three groups (each n = 5) of Tetric EvoCeram (Ivoclar Vivadent), Vit-l-escence (Ultradent) and Herculite XRV Ultra (Kerr) were prepared in Teflon moulds (5 mm in diameter and 2 mm thick) and cured with polywave Bluephase (R) G2 (Ivoclar Vivadent), polywave Valo (Ultradent) or monowave Bluephase (R) (Ivoclar Vivadent; control) resulting in 9 groups. DC and KHN were determined using micro-Raman spectroscopy and Knoop microhardness, respectively. High-performance liquid chromatography and nuclear magnetic resonance spectroscopy were used to confirm the presence or absence of TPO in the three uncured materials. Data were statistically analysed using two-way and one-way ANOVA and DC and KHN were correlated using Pearson's correlation (alpha = 0.05). Results: TPO was confirmed in Tetric EvoCeram and Vit-l-escence but not in Herculite XRV Ultra. All three LCUs produced comparable KHN for Tetric EvoCeram and Herculite XRV Ultra (p > 0.05). Both polywave LCUs resulted in significantly higher KHN for Vit-l-escence and higher DC in Tetric EvoCeram and Vit-l-escence than the monowave Bluephase (R) (p lt 0.05). Conversely, Bluephase (R) showed higher DC than the two polywave LCUs in Herculite XRV Ultra (p lt 0.05). Pearson's correlation coefficient was r = 0.818. Conclusions: Polywave LED LCUs improved monomer to polymer conversion and KHN in the two TPO-containing RBCs, but not in Herculite XRV Ultra. DC and KHN were linearly correlated in all three RBCs. Vit-l-escence showed the highest DC and KHN of the three materials tested. Clinical significance: The use of polywave LEDs significantly improves both the DC and KHN of materials which contain TPO. This should be taken into account when curing bleached shades of RBCs even if the manufacturers do not indicate the presence of TPO in their materials.",
publisher = "Elsevier Sci Ltd, Oxford",
journal = "Journal of Dentistry",
title = "Degree of conversion and microhardness of TPO-containing resin-based composites cured by polywave and monowave LED units",
volume = "40",
number = "7",
pages = "577-584",
doi = "10.1016/j.jdent.2012.03.007"
}
Santini, A., Miletić, V., Swift, M. D.,& Bradley, M.. (2012). Degree of conversion and microhardness of TPO-containing resin-based composites cured by polywave and monowave LED units. in Journal of Dentistry
Elsevier Sci Ltd, Oxford., 40(7), 577-584.
https://doi.org/10.1016/j.jdent.2012.03.007
Santini A, Miletić V, Swift MD, Bradley M. Degree of conversion and microhardness of TPO-containing resin-based composites cured by polywave and monowave LED units. in Journal of Dentistry. 2012;40(7):577-584.
doi:10.1016/j.jdent.2012.03.007 .
Santini, Ario, Miletić, Vesna, Swift, Michael D., Bradley, Mark, "Degree of conversion and microhardness of TPO-containing resin-based composites cured by polywave and monowave LED units" in Journal of Dentistry, 40, no. 7 (2012):577-584,
https://doi.org/10.1016/j.jdent.2012.03.007 . .
3
101
63
90

Optimizing the concentration of 2,4,6-trimethylbenzoyldiphenylphosphine oxide initiator in composite resins in relation to monomer conversion

Miletić, Vesna; Santini, Ario

(Japanese Soc Dental Materials Devices, Tokyo, 2012)

TY - JOUR
AU - Miletić, Vesna
AU - Santini, Ario
PY - 2012
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/1702
AB - The aim of this study was to optimize the concentration of 2,4,6-trimethylbenzoyldiphenylphosphine oxide (Lucirin (R) TPO) in unfilled and filled composite resins in relation to the degree of conversion (DC). Increasing concentrations of Lucirin (R) TPO between 0.05-4.97 wt% were added to equimolar mixtures of Bis-GMA/TEGDMA. Filled resins contained 75 wt% fillers. Standardized samples were cured using a polywave LED light-curing unit (bluephase (R) G2, Ivoclar Vivadent). Increased initiator concentrations increased logarithmically the DC of unfilled and filled resins. The DC of unfilled resins was in the range of 73-91% at the top and 63-81% at the bottom surfaces and that of filled resins was in the range of 53-81% at the top and 47-70% at the bottom surfaces. The DC in unfilled and filled resins reached a plateau at 1.08 wt% and 1.50 wt% Lucirin (R) TPO, respectively. Fillers significantly reduced conversion but had no effect on the logarithmic relationship between initiator concentration and the DC.
PB - Japanese Soc Dental Materials Devices, Tokyo
T2 - Dental Materials Journal
T1 - Optimizing the concentration of 2,4,6-trimethylbenzoyldiphenylphosphine oxide initiator in composite resins in relation to monomer conversion
VL - 31
IS - 5
SP - 717
EP - 723
DO - 10.4012/dmj.2012-064
ER - 
@article{
author = "Miletić, Vesna and Santini, Ario",
year = "2012",
abstract = "The aim of this study was to optimize the concentration of 2,4,6-trimethylbenzoyldiphenylphosphine oxide (Lucirin (R) TPO) in unfilled and filled composite resins in relation to the degree of conversion (DC). Increasing concentrations of Lucirin (R) TPO between 0.05-4.97 wt% were added to equimolar mixtures of Bis-GMA/TEGDMA. Filled resins contained 75 wt% fillers. Standardized samples were cured using a polywave LED light-curing unit (bluephase (R) G2, Ivoclar Vivadent). Increased initiator concentrations increased logarithmically the DC of unfilled and filled resins. The DC of unfilled resins was in the range of 73-91% at the top and 63-81% at the bottom surfaces and that of filled resins was in the range of 53-81% at the top and 47-70% at the bottom surfaces. The DC in unfilled and filled resins reached a plateau at 1.08 wt% and 1.50 wt% Lucirin (R) TPO, respectively. Fillers significantly reduced conversion but had no effect on the logarithmic relationship between initiator concentration and the DC.",
publisher = "Japanese Soc Dental Materials Devices, Tokyo",
journal = "Dental Materials Journal",
title = "Optimizing the concentration of 2,4,6-trimethylbenzoyldiphenylphosphine oxide initiator in composite resins in relation to monomer conversion",
volume = "31",
number = "5",
pages = "717-723",
doi = "10.4012/dmj.2012-064"
}
Miletić, V.,& Santini, A.. (2012). Optimizing the concentration of 2,4,6-trimethylbenzoyldiphenylphosphine oxide initiator in composite resins in relation to monomer conversion. in Dental Materials Journal
Japanese Soc Dental Materials Devices, Tokyo., 31(5), 717-723.
https://doi.org/10.4012/dmj.2012-064
Miletić V, Santini A. Optimizing the concentration of 2,4,6-trimethylbenzoyldiphenylphosphine oxide initiator in composite resins in relation to monomer conversion. in Dental Materials Journal. 2012;31(5):717-723.
doi:10.4012/dmj.2012-064 .
Miletić, Vesna, Santini, Ario, "Optimizing the concentration of 2,4,6-trimethylbenzoyldiphenylphosphine oxide initiator in composite resins in relation to monomer conversion" in Dental Materials Journal, 31, no. 5 (2012):717-723,
https://doi.org/10.4012/dmj.2012-064 . .
3
24
18
22

Micro-Raman Assessment of the Ratio of Carbon-Carbon Double Bonds of Two Adhesive Systems Cured with LED or Halogen Light-curing Units

Miletić, Vesna; Santini, Ario

(Quintessence Publishing Co Inc, Hanover Park, 2010)

TY - JOUR
AU - Miletić, Vesna
AU - Santini, Ario
PY - 2010
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/1578
AB - Purpose The purpose of the study was to compare the ratio of carbon carbon double bonds (RDB) of two adhesive systems cured by five different light curing units (LCUs) using micro Raman spectroscopy Materials and Methods Ten samples of an etch and rinse (Excite) a two-step self etching adhesive system (AdheSE) - ie primer and bond mixed - and AdheSE Bond only were prepared and cured with one of the following LEDs Elipar Freelight2 Bluephase Smart Lite, Coltolux, each for 10 s, or a conventional halogen Prismetics Lite for 10 s or 20 s Micro-Raman spectra were obtained from uncured and cured samples of all three groups to calculate the RDB Data were statistically analyzed using ANOVA Results The mean RDB values were 62% to 76% (Excite), 36% to 50% (AdheSE Primer+Bond) and 58% to 63% (Ad heSE Bond) At 20 s, Prismetics Lite produced significantly higher RDB in Excite than the other LCUs and Prismetics Lite at 10 s (p lt 0 05) Prismetics Lite at 20 s and Elipar produced comparable RDB values of AdheSE Bond and Ad heSE Primer+Bond (p > 0 05) Excite showed significantly higher RDB values than AdheSE (p lt 0 05) whilst AdheSE Bond showed significantly higher RDB than AdheSE Primer+Bond (p lt 0 05) Conclusion The etch and rinse adhesive cured with the halogen LCU for 20 s gave higher conversion than LED LCUs or halogen for 10 s curing time The highest intensity LED [Elipar] produced higher or comparable conversion compared to the lower intensity LED LCUs for the same curing time The etch and rinse adhesive showed higher RDB than the self etching adhesive system The presence of the primer in the self etching adhesive compromised polymerisaton
PB - Quintessence Publishing Co Inc, Hanover Park
T2 - Journal of Adhesive Dentistry
T1 - Micro-Raman Assessment of the Ratio of Carbon-Carbon Double Bonds of Two Adhesive Systems Cured with LED or Halogen Light-curing Units
VL - 12
IS - 6
SP - 461
EP - 467
DO - 10.3290/j.jad.a17855
ER - 
@article{
author = "Miletić, Vesna and Santini, Ario",
year = "2010",
abstract = "Purpose The purpose of the study was to compare the ratio of carbon carbon double bonds (RDB) of two adhesive systems cured by five different light curing units (LCUs) using micro Raman spectroscopy Materials and Methods Ten samples of an etch and rinse (Excite) a two-step self etching adhesive system (AdheSE) - ie primer and bond mixed - and AdheSE Bond only were prepared and cured with one of the following LEDs Elipar Freelight2 Bluephase Smart Lite, Coltolux, each for 10 s, or a conventional halogen Prismetics Lite for 10 s or 20 s Micro-Raman spectra were obtained from uncured and cured samples of all three groups to calculate the RDB Data were statistically analyzed using ANOVA Results The mean RDB values were 62% to 76% (Excite), 36% to 50% (AdheSE Primer+Bond) and 58% to 63% (Ad heSE Bond) At 20 s, Prismetics Lite produced significantly higher RDB in Excite than the other LCUs and Prismetics Lite at 10 s (p lt 0 05) Prismetics Lite at 20 s and Elipar produced comparable RDB values of AdheSE Bond and Ad heSE Primer+Bond (p > 0 05) Excite showed significantly higher RDB values than AdheSE (p lt 0 05) whilst AdheSE Bond showed significantly higher RDB than AdheSE Primer+Bond (p lt 0 05) Conclusion The etch and rinse adhesive cured with the halogen LCU for 20 s gave higher conversion than LED LCUs or halogen for 10 s curing time The highest intensity LED [Elipar] produced higher or comparable conversion compared to the lower intensity LED LCUs for the same curing time The etch and rinse adhesive showed higher RDB than the self etching adhesive system The presence of the primer in the self etching adhesive compromised polymerisaton",
publisher = "Quintessence Publishing Co Inc, Hanover Park",
journal = "Journal of Adhesive Dentistry",
title = "Micro-Raman Assessment of the Ratio of Carbon-Carbon Double Bonds of Two Adhesive Systems Cured with LED or Halogen Light-curing Units",
volume = "12",
number = "6",
pages = "461-467",
doi = "10.3290/j.jad.a17855"
}
Miletić, V.,& Santini, A.. (2010). Micro-Raman Assessment of the Ratio of Carbon-Carbon Double Bonds of Two Adhesive Systems Cured with LED or Halogen Light-curing Units. in Journal of Adhesive Dentistry
Quintessence Publishing Co Inc, Hanover Park., 12(6), 461-467.
https://doi.org/10.3290/j.jad.a17855
Miletić V, Santini A. Micro-Raman Assessment of the Ratio of Carbon-Carbon Double Bonds of Two Adhesive Systems Cured with LED or Halogen Light-curing Units. in Journal of Adhesive Dentistry. 2010;12(6):461-467.
doi:10.3290/j.jad.a17855 .
Miletić, Vesna, Santini, Ario, "Micro-Raman Assessment of the Ratio of Carbon-Carbon Double Bonds of Two Adhesive Systems Cured with LED or Halogen Light-curing Units" in Journal of Adhesive Dentistry, 12, no. 6 (2010):461-467,
https://doi.org/10.3290/j.jad.a17855 . .
6
5
5

Quantification of monomer elution and carbon-carbon double bonds in dental adhesive systems using HPLC and micro-Raman spectroscopy

Miletić, Vesna; Santini, Ario; Trkulja, Ivan

(Elsevier Sci Ltd, Oxford, 2009)

TY - JOUR
AU - Miletić, Vesna
AU - Santini, Ario
AU - Trkulja, Ivan
PY - 2009
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/1503
AB - Objectives: To quantify monomer elution from different adhesive systems using reverse-phase high-performance liquid chromatography (HPLC) and correlate this elution with the ratio of carbon-carbon double bonds from monomer to polymer (RDB) obtained using micro-Raman spectroscopy. Methods: Thirty dentine discs were cut from 30 human, intact, third molars and randomly allocated to five groups according to the adhesive applied: total-etch, Excite (Ivoclar Vivadent), two-bottle self-etch, Clearfil SE (Kuraray), one-bottle self-etch, Clear-fil 3S (Kuraray), ormocer-based, Admira (Voco) and Filtek Silorane adhesive system (FS) (3M ESPE). Monomer elution was studied 1 h, 6 h, 24 h, 96 h and 7 days after immersion in 75% ethanol/water. The RDB was calculated immediately after light-curing and thereafter at 24 h and 7 days. The data were statistically analysed using one-way ANOVA and Pearson's correlation coefficient (p lt 0.05). Results: More than 90% of the whole elution occurred during the first I h, except for BisGMA in FS, with the highest absolute amount from Clearfil SE and the highest wt% from Admira. initial RDB was in the ascending order FS lt Admira lt Excite lt Clearfil SE lt Clearfil 3S. in all groups, the RDB was significantly higher after 24 h and 7 days than immediately after light-curing (p lt 0.05). Negative correlation was found only for the elution of HEMA and the RDB of Clearfil 3S. Conclusions: Different adhesive systems showed different monomer elution kinetics. In all systems, the RDB increased after monomer elution. Overall, no direct correlation exists between the RDB of adhesives and the elution of unreacted monomers.
PB - Elsevier Sci Ltd, Oxford
T2 - Journal of Dentistry
T1 - Quantification of monomer elution and carbon-carbon double bonds in dental adhesive systems using HPLC and micro-Raman spectroscopy
VL - 37
IS - 3
SP - 177
EP - 184
DO - 10.1016/j.jdent.2008.11.006
ER - 
@article{
author = "Miletić, Vesna and Santini, Ario and Trkulja, Ivan",
year = "2009",
abstract = "Objectives: To quantify monomer elution from different adhesive systems using reverse-phase high-performance liquid chromatography (HPLC) and correlate this elution with the ratio of carbon-carbon double bonds from monomer to polymer (RDB) obtained using micro-Raman spectroscopy. Methods: Thirty dentine discs were cut from 30 human, intact, third molars and randomly allocated to five groups according to the adhesive applied: total-etch, Excite (Ivoclar Vivadent), two-bottle self-etch, Clearfil SE (Kuraray), one-bottle self-etch, Clear-fil 3S (Kuraray), ormocer-based, Admira (Voco) and Filtek Silorane adhesive system (FS) (3M ESPE). Monomer elution was studied 1 h, 6 h, 24 h, 96 h and 7 days after immersion in 75% ethanol/water. The RDB was calculated immediately after light-curing and thereafter at 24 h and 7 days. The data were statistically analysed using one-way ANOVA and Pearson's correlation coefficient (p lt 0.05). Results: More than 90% of the whole elution occurred during the first I h, except for BisGMA in FS, with the highest absolute amount from Clearfil SE and the highest wt% from Admira. initial RDB was in the ascending order FS lt Admira lt Excite lt Clearfil SE lt Clearfil 3S. in all groups, the RDB was significantly higher after 24 h and 7 days than immediately after light-curing (p lt 0.05). Negative correlation was found only for the elution of HEMA and the RDB of Clearfil 3S. Conclusions: Different adhesive systems showed different monomer elution kinetics. In all systems, the RDB increased after monomer elution. Overall, no direct correlation exists between the RDB of adhesives and the elution of unreacted monomers.",
publisher = "Elsevier Sci Ltd, Oxford",
journal = "Journal of Dentistry",
title = "Quantification of monomer elution and carbon-carbon double bonds in dental adhesive systems using HPLC and micro-Raman spectroscopy",
volume = "37",
number = "3",
pages = "177-184",
doi = "10.1016/j.jdent.2008.11.006"
}
Miletić, V., Santini, A.,& Trkulja, I.. (2009). Quantification of monomer elution and carbon-carbon double bonds in dental adhesive systems using HPLC and micro-Raman spectroscopy. in Journal of Dentistry
Elsevier Sci Ltd, Oxford., 37(3), 177-184.
https://doi.org/10.1016/j.jdent.2008.11.006
Miletić V, Santini A, Trkulja I. Quantification of monomer elution and carbon-carbon double bonds in dental adhesive systems using HPLC and micro-Raman spectroscopy. in Journal of Dentistry. 2009;37(3):177-184.
doi:10.1016/j.jdent.2008.11.006 .
Miletić, Vesna, Santini, Ario, Trkulja, Ivan, "Quantification of monomer elution and carbon-carbon double bonds in dental adhesive systems using HPLC and micro-Raman spectroscopy" in Journal of Dentistry, 37, no. 3 (2009):177-184,
https://doi.org/10.1016/j.jdent.2008.11.006 . .
50
48
55

Comparison of the hybrid layer formed by Silorane adhesive, one-step self-etch and etch and rinse systems using confocal micro-Raman spectroscopy and SEM

Santini, Ario; Miletić, Vesna

(Elsevier Sci Ltd, Oxford, 2008)

TY - JOUR
AU - Santini, Ario
AU - Miletić, Vesna
PY - 2008
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/1456
AB - Objectives: To determine the extent of the hybrid layer (HL) of the novel adhesive system (Silorane, 3M ESPE) compared to one-step and etch and rinse adhesive systems, using 2D confocal micro-Roman spectroscopy and SEM. Methods: Silorane adhesive system was compared to two one-step self-etch (G Bond, GC; AdheSE One, Ivoclar Vivadent) and etch and rinse (Excite, Ivoclar Vivadent) as controls. Adhesives were applied to human dentine, cured and sections prepared perpendicular to the flat adhesive-dentine surface. Two-dimensional micro-Roman mapping was performed over 20 mu m x 20 mu m areas across the adhesive-dentine interface. SEM micrographs of the same specimens were obtained. One-way ANOVA (Tukey's post-test) was used to analyse the differences in HL thickness among the four adhesive systems and the paired t-test to compare the results obtained by micro-Roman and SEM for each adhesive. Results: Silorane adhesive system formed a HL of comparable thickness to methacrylate-based but thicker than the acrylamide-based one-step self-etch adhesives from SEM analysis. A gradual decrease in adhesive penetration was observed in all systems. A 1-mu m zone, between the cured primer and bond was identified by Raman but not visualised on SEM. Compared to SEM, HL calculated from Raman data were always greater. Conclusions: Micro-Roman spectroscopy gives a more precise indication of dentine demineralisation and monomer infiltration and highlights the intermediate zone of similar to 1 mu m between Silorane primer and bond, not visible with SEM at x10,000 magnification. Giving as it does, a compilation of many linear scans it allows HL mean values to be calculated.
PB - Elsevier Sci Ltd, Oxford
T2 - Journal of Dentistry
T1 - Comparison of the hybrid layer formed by Silorane adhesive, one-step self-etch and etch and rinse systems using confocal micro-Raman spectroscopy and SEM
VL - 36
IS - 9
SP - 683
EP - 691
DO - 10.1016/j.jdent.2008.04.016
ER - 
@article{
author = "Santini, Ario and Miletić, Vesna",
year = "2008",
abstract = "Objectives: To determine the extent of the hybrid layer (HL) of the novel adhesive system (Silorane, 3M ESPE) compared to one-step and etch and rinse adhesive systems, using 2D confocal micro-Roman spectroscopy and SEM. Methods: Silorane adhesive system was compared to two one-step self-etch (G Bond, GC; AdheSE One, Ivoclar Vivadent) and etch and rinse (Excite, Ivoclar Vivadent) as controls. Adhesives were applied to human dentine, cured and sections prepared perpendicular to the flat adhesive-dentine surface. Two-dimensional micro-Roman mapping was performed over 20 mu m x 20 mu m areas across the adhesive-dentine interface. SEM micrographs of the same specimens were obtained. One-way ANOVA (Tukey's post-test) was used to analyse the differences in HL thickness among the four adhesive systems and the paired t-test to compare the results obtained by micro-Roman and SEM for each adhesive. Results: Silorane adhesive system formed a HL of comparable thickness to methacrylate-based but thicker than the acrylamide-based one-step self-etch adhesives from SEM analysis. A gradual decrease in adhesive penetration was observed in all systems. A 1-mu m zone, between the cured primer and bond was identified by Raman but not visualised on SEM. Compared to SEM, HL calculated from Raman data were always greater. Conclusions: Micro-Roman spectroscopy gives a more precise indication of dentine demineralisation and monomer infiltration and highlights the intermediate zone of similar to 1 mu m between Silorane primer and bond, not visible with SEM at x10,000 magnification. Giving as it does, a compilation of many linear scans it allows HL mean values to be calculated.",
publisher = "Elsevier Sci Ltd, Oxford",
journal = "Journal of Dentistry",
title = "Comparison of the hybrid layer formed by Silorane adhesive, one-step self-etch and etch and rinse systems using confocal micro-Raman spectroscopy and SEM",
volume = "36",
number = "9",
pages = "683-691",
doi = "10.1016/j.jdent.2008.04.016"
}
Santini, A.,& Miletić, V.. (2008). Comparison of the hybrid layer formed by Silorane adhesive, one-step self-etch and etch and rinse systems using confocal micro-Raman spectroscopy and SEM. in Journal of Dentistry
Elsevier Sci Ltd, Oxford., 36(9), 683-691.
https://doi.org/10.1016/j.jdent.2008.04.016
Santini A, Miletić V. Comparison of the hybrid layer formed by Silorane adhesive, one-step self-etch and etch and rinse systems using confocal micro-Raman spectroscopy and SEM. in Journal of Dentistry. 2008;36(9):683-691.
doi:10.1016/j.jdent.2008.04.016 .
Santini, Ario, Miletić, Vesna, "Comparison of the hybrid layer formed by Silorane adhesive, one-step self-etch and etch and rinse systems using confocal micro-Raman spectroscopy and SEM" in Journal of Dentistry, 36, no. 9 (2008):683-691,
https://doi.org/10.1016/j.jdent.2008.04.016 . .
64
55
66

Remaining Unreacted Methacrylate Groups in Resin-Based Composite With Respect to Sample Preparation and Storing Conditions Using Micro-Raman Spectroscopy

Miletić, Vesna; Santini, Ario

(Wiley, Hoboken, 2008)

TY - JOUR
AU - Miletić, Vesna
AU - Santini, Ario
PY - 2008
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/1450
AB - The aim of this study was to measure degree of conversion (DC) of resin-based composites (RBCs) using micro-Raman spectroscopy followed by different sample preparation procedures and storing conditions. Ninety samples of Tetric EvoCeram (Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) were prepared in standardized molds and cured with a high powered LED light-curing unit, bluephase (R)) (Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) for 20 s. Samples were allocated to eight groups. DC of groups I and 2 was recorded without or after polishing. DC in groups 3 and 4 was recorded from vertically sectioned samples versus "split" samples. DC in groups 5-8 was recorded after storing samples at room temperature and humidity, in 90 +/- 2% humidity at 37 +/- 1 degrees C, distilled water at 37 +/- 1 degrees C or buffered incubation medium (BIM) at 37 +/- 1 degrees C for 24 h. Mean values of DC in polished and unpolished samples were 63.6% (+/- 3.2%) and 54.7% (+/- 5.2%), respectively (p lt 0.0001). There was no significant difference in DC after sample-sectioning (p > 0.05). Significantly higher DC values were obtained after storing samples in BIM (76.8% +/- 2.1%) than in distilled water (59.7% +/- 5.7%), extreme humidity (60.3% +/- 3.9%) or in room conditions (63.6% +/- 3.2%) (P lt 0.001). DC of an RBC measured by micro-Raman spectroscopy may be affected by differences in sample preparation and storing conditions, making it difficult to extrapolate data from in vitro studies into clinically relevant information.
PB - Wiley, Hoboken
T2 - Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials
T1 - Remaining Unreacted Methacrylate Groups in Resin-Based Composite With Respect to Sample Preparation and Storing Conditions Using Micro-Raman Spectroscopy
VL - 87B
IS - 2
SP - 468
EP - 474
DO - 10.1002/jbm.b.31128
ER - 
@article{
author = "Miletić, Vesna and Santini, Ario",
year = "2008",
abstract = "The aim of this study was to measure degree of conversion (DC) of resin-based composites (RBCs) using micro-Raman spectroscopy followed by different sample preparation procedures and storing conditions. Ninety samples of Tetric EvoCeram (Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) were prepared in standardized molds and cured with a high powered LED light-curing unit, bluephase (R)) (Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) for 20 s. Samples were allocated to eight groups. DC of groups I and 2 was recorded without or after polishing. DC in groups 3 and 4 was recorded from vertically sectioned samples versus "split" samples. DC in groups 5-8 was recorded after storing samples at room temperature and humidity, in 90 +/- 2% humidity at 37 +/- 1 degrees C, distilled water at 37 +/- 1 degrees C or buffered incubation medium (BIM) at 37 +/- 1 degrees C for 24 h. Mean values of DC in polished and unpolished samples were 63.6% (+/- 3.2%) and 54.7% (+/- 5.2%), respectively (p lt 0.0001). There was no significant difference in DC after sample-sectioning (p > 0.05). Significantly higher DC values were obtained after storing samples in BIM (76.8% +/- 2.1%) than in distilled water (59.7% +/- 5.7%), extreme humidity (60.3% +/- 3.9%) or in room conditions (63.6% +/- 3.2%) (P lt 0.001). DC of an RBC measured by micro-Raman spectroscopy may be affected by differences in sample preparation and storing conditions, making it difficult to extrapolate data from in vitro studies into clinically relevant information.",
publisher = "Wiley, Hoboken",
journal = "Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials",
title = "Remaining Unreacted Methacrylate Groups in Resin-Based Composite With Respect to Sample Preparation and Storing Conditions Using Micro-Raman Spectroscopy",
volume = "87B",
number = "2",
pages = "468-474",
doi = "10.1002/jbm.b.31128"
}
Miletić, V.,& Santini, A.. (2008). Remaining Unreacted Methacrylate Groups in Resin-Based Composite With Respect to Sample Preparation and Storing Conditions Using Micro-Raman Spectroscopy. in Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials
Wiley, Hoboken., 87B(2), 468-474.
https://doi.org/10.1002/jbm.b.31128
Miletić V, Santini A. Remaining Unreacted Methacrylate Groups in Resin-Based Composite With Respect to Sample Preparation and Storing Conditions Using Micro-Raman Spectroscopy. in Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials. 2008;87B(2):468-474.
doi:10.1002/jbm.b.31128 .
Miletić, Vesna, Santini, Ario, "Remaining Unreacted Methacrylate Groups in Resin-Based Composite With Respect to Sample Preparation and Storing Conditions Using Micro-Raman Spectroscopy" in Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials, 87B, no. 2 (2008):468-474,
https://doi.org/10.1002/jbm.b.31128 . .
48
34
50

Quantitative micro-Raman assessment of dentine demineralization, adhesive penetration, and degree of conversion of three dentine bonding systems

Santini, Ario; Miletić, Vesna

(Wiley, Hoboken, 2008)

TY - JOUR
AU - Santini, Ario
AU - Miletić, Vesna
PY - 2008
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/1429
AB - Unreacted monomers in adhesive systems may cause a reduction in material properties, an increase in the long-term instability of the restoration, and pulpal irritation. The degree of dentine demineralization, adhesive penetration, and the degree of conversion (DC) across the dentine-adhesive interface of self-etch adhesives were measured using micro-Raman spectroscopy. Two-step, self-etch AdheSE, one-step self-etch AdheSE One, and etch-and-rinse Excite (control) (Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Liechtenstein) were studied. Nine human molars were allocated to three groups and a flat dentine surface was prepared. A smear layer was produced by grinding dentine with 600-grit silicone-carbide discs under water. After application and polymerization of the adhesive, teeth were sectioned to produce four 1-mm-thick slices per tooth for micro-Raman spectroscopy. There were statistically significant differences in the depth of dentine demineralization between all adhesives. The depth and degree of demineralization decreased in the order: Excite > AdheSE > AdheSE One. The mean +/- standard deviation (SD) values for DC within the adhesive layer were 85.2 +/- 2.9% (Excite), 81.4 +/- 4.2% (AdheSE), and 54.3 +/- 10.1% (AdheSE One), and within the hybrid layer were 55.2 +/- 22.5% (Excite), 65.1 +/- 16.9% (AdheSE), and 42.0 +/- 16.2% (AdheSE One). All systems showed a discrepancy between dentine demineralization and adhesive penetration. A significant amount of unreacted monomers were associated with all systems but particularly with the etch-and-rinse system.
PB - Wiley, Hoboken
T2 - European Journal of Oral Sciences
T1 - Quantitative micro-Raman assessment of dentine demineralization, adhesive penetration, and degree of conversion of three dentine bonding systems
VL - 116
IS - 2
SP - 177
EP - 183
DO - 10.1111/j.1600-0722.2008.00525.x
ER - 
@article{
author = "Santini, Ario and Miletić, Vesna",
year = "2008",
abstract = "Unreacted monomers in adhesive systems may cause a reduction in material properties, an increase in the long-term instability of the restoration, and pulpal irritation. The degree of dentine demineralization, adhesive penetration, and the degree of conversion (DC) across the dentine-adhesive interface of self-etch adhesives were measured using micro-Raman spectroscopy. Two-step, self-etch AdheSE, one-step self-etch AdheSE One, and etch-and-rinse Excite (control) (Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Liechtenstein) were studied. Nine human molars were allocated to three groups and a flat dentine surface was prepared. A smear layer was produced by grinding dentine with 600-grit silicone-carbide discs under water. After application and polymerization of the adhesive, teeth were sectioned to produce four 1-mm-thick slices per tooth for micro-Raman spectroscopy. There were statistically significant differences in the depth of dentine demineralization between all adhesives. The depth and degree of demineralization decreased in the order: Excite > AdheSE > AdheSE One. The mean +/- standard deviation (SD) values for DC within the adhesive layer were 85.2 +/- 2.9% (Excite), 81.4 +/- 4.2% (AdheSE), and 54.3 +/- 10.1% (AdheSE One), and within the hybrid layer were 55.2 +/- 22.5% (Excite), 65.1 +/- 16.9% (AdheSE), and 42.0 +/- 16.2% (AdheSE One). All systems showed a discrepancy between dentine demineralization and adhesive penetration. A significant amount of unreacted monomers were associated with all systems but particularly with the etch-and-rinse system.",
publisher = "Wiley, Hoboken",
journal = "European Journal of Oral Sciences",
title = "Quantitative micro-Raman assessment of dentine demineralization, adhesive penetration, and degree of conversion of three dentine bonding systems",
volume = "116",
number = "2",
pages = "177-183",
doi = "10.1111/j.1600-0722.2008.00525.x"
}
Santini, A.,& Miletić, V.. (2008). Quantitative micro-Raman assessment of dentine demineralization, adhesive penetration, and degree of conversion of three dentine bonding systems. in European Journal of Oral Sciences
Wiley, Hoboken., 116(2), 177-183.
https://doi.org/10.1111/j.1600-0722.2008.00525.x
Santini A, Miletić V. Quantitative micro-Raman assessment of dentine demineralization, adhesive penetration, and degree of conversion of three dentine bonding systems. in European Journal of Oral Sciences. 2008;116(2):177-183.
doi:10.1111/j.1600-0722.2008.00525.x .
Santini, Ario, Miletić, Vesna, "Quantitative micro-Raman assessment of dentine demineralization, adhesive penetration, and degree of conversion of three dentine bonding systems" in European Journal of Oral Sciences, 116, no. 2 (2008):177-183,
https://doi.org/10.1111/j.1600-0722.2008.00525.x . .
49
51
57

Pulp chamber temperature rise during curing of resin-based composites with different light-curing units

Durey, K.; Santini, Ario; Miletić, Vesna

(2008)

TY - JOUR
AU - Durey, K.
AU - Santini, Ario
AU - Miletić, Vesna
PY - 2008
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/1382
AB - AIMS: The purpose of the present study was to measure the intrapulpal temperature rise occurring during polymerisation of different shades of resin-based composites (RBCs), and two light-emitting diode (LED) units. METHODS: Seventy non-carious permanent molars, that had been extracted for orthodontic purposes and stored in 2% thymol for not more than four months, were selected. Patient age range was 11-18 years. Standard cavity preparation with standardised remaining dentine thickness and placement of thermocouples (TCs) was prepared using a novel split-tooth technique. Cavities were filled with one of two shades of RBC (A2 and C4, Filtek Z250, 3M ESPE, Seefeld, Germany), and cured with two LED high-intensity units (Elipar Freelight2, 3M ESPE, Seefeld, Germany; Bluephase, Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) and a conventional halogen light-curing unit (LCU) (Prismetics Lite 2, Dentsply, Weybridge, Surrey, UK) as a control. RESULTS: Pulp temperature rises during bonding [A2 results: H;2.67/0.48:E;5.24/1.32;B;5.99/1.61] were always greater than during RBC curing [A2 results: 2.44/0.63;E3.34/0.70;B3.38/0.60], and these were significant for both LED lights but not for the halogen control, irrespective of shade (Mann-Whitney test: 95% confidence limits). Temperature rises were at times in excess of the values normally quoted as causing irreversible pulp damage. Pulp temperature rises during bonding were higher with the LED lights than with the halogen control. There was no significant difference in temperature rise between the two LED lights when bonding but there was a significant difference between the two LED lights and the halogen control LCUs (Kruskal-Wallis Test: 95% confidence limits). CONCLUSIONS: The results support the view that there is a potential risk for heat-induced pulpal injury when light-curing RBCs. The risk is greater during bonding and with high energy, as compared to low-energy output systems. As the extent of tolerable thermal trauma by the pulp tissues is unknown, care and consideration should be given to the choice of LCU and the exposure time when curing RBCs, and especially during bonding.
T2 - Primary Dental Care : Journal of the Faculty of General Dental Practitioners (UK)
T1 - Pulp chamber temperature rise during curing of resin-based composites with different light-curing units
VL - 15
IS - 1
SP - 33
EP - 38
DO - 10.1308/135576108783328409
ER - 
@article{
author = "Durey, K. and Santini, Ario and Miletić, Vesna",
year = "2008",
abstract = "AIMS: The purpose of the present study was to measure the intrapulpal temperature rise occurring during polymerisation of different shades of resin-based composites (RBCs), and two light-emitting diode (LED) units. METHODS: Seventy non-carious permanent molars, that had been extracted for orthodontic purposes and stored in 2% thymol for not more than four months, were selected. Patient age range was 11-18 years. Standard cavity preparation with standardised remaining dentine thickness and placement of thermocouples (TCs) was prepared using a novel split-tooth technique. Cavities were filled with one of two shades of RBC (A2 and C4, Filtek Z250, 3M ESPE, Seefeld, Germany), and cured with two LED high-intensity units (Elipar Freelight2, 3M ESPE, Seefeld, Germany; Bluephase, Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) and a conventional halogen light-curing unit (LCU) (Prismetics Lite 2, Dentsply, Weybridge, Surrey, UK) as a control. RESULTS: Pulp temperature rises during bonding [A2 results: H;2.67/0.48:E;5.24/1.32;B;5.99/1.61] were always greater than during RBC curing [A2 results: 2.44/0.63;E3.34/0.70;B3.38/0.60], and these were significant for both LED lights but not for the halogen control, irrespective of shade (Mann-Whitney test: 95% confidence limits). Temperature rises were at times in excess of the values normally quoted as causing irreversible pulp damage. Pulp temperature rises during bonding were higher with the LED lights than with the halogen control. There was no significant difference in temperature rise between the two LED lights when bonding but there was a significant difference between the two LED lights and the halogen control LCUs (Kruskal-Wallis Test: 95% confidence limits). CONCLUSIONS: The results support the view that there is a potential risk for heat-induced pulpal injury when light-curing RBCs. The risk is greater during bonding and with high energy, as compared to low-energy output systems. As the extent of tolerable thermal trauma by the pulp tissues is unknown, care and consideration should be given to the choice of LCU and the exposure time when curing RBCs, and especially during bonding.",
journal = "Primary Dental Care : Journal of the Faculty of General Dental Practitioners (UK)",
title = "Pulp chamber temperature rise during curing of resin-based composites with different light-curing units",
volume = "15",
number = "1",
pages = "33-38",
doi = "10.1308/135576108783328409"
}
Durey, K., Santini, A.,& Miletić, V.. (2008). Pulp chamber temperature rise during curing of resin-based composites with different light-curing units. in Primary Dental Care : Journal of the Faculty of General Dental Practitioners (UK), 15(1), 33-38.
https://doi.org/10.1308/135576108783328409
Durey K, Santini A, Miletić V. Pulp chamber temperature rise during curing of resin-based composites with different light-curing units. in Primary Dental Care : Journal of the Faculty of General Dental Practitioners (UK). 2008;15(1):33-38.
doi:10.1308/135576108783328409 .
Durey, K., Santini, Ario, Miletić, Vesna, "Pulp chamber temperature rise during curing of resin-based composites with different light-curing units" in Primary Dental Care : Journal of the Faculty of General Dental Practitioners (UK), 15, no. 1 (2008):33-38,
https://doi.org/10.1308/135576108783328409 . .
24
23

A study of temperature rise in the pulp chamber during composite polymerization with different light-curing units

Millen, C.; Ormond, M.; Richardson, G.; Santini, Ario; Miletić, Vesna; Kew, P.

(Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd, 2007)

TY - JOUR
AU - Millen, C.
AU - Ormond, M.
AU - Richardson, G.
AU - Santini, Ario
AU - Miletić, Vesna
AU - Kew, P.
PY - 2007
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/1355
AB - Aim: The study compared pulp temperature rise during polymerization of resin-based composites (RBCs) using halogen and LED light-curing units (LCUs). Methods and Materials: A total of 32 teeth extracted from patients aged 11-18 years were used in the study. Thermocouples placed on the roof of the pulp chamber using a novel 'split-tooth' method. In Group 1 a halogen LCU with a light intensity of 450 mWcm-2 was used and in Group 2, an LED LCU with a light intensity of 1100 mWcm-2 was used. The teeth were placed in a water bath with the temperature regulated until both the pulp temperature and the ambient temperature were stable at 37°C. Continuous temperature records were made via a data logger and computer. The increase in temperature from baseline to maximum was calculated for each specimen during the curing of both the bonding agent and the RBC. Results: The rise in pulp temperature was significantly higher with the LED LCU than with the halogen LCU for bonding and RBC curing (p<0.05). The major rise in temperature occured during the curing of the bonding agent. During the curing of the RBC, rises were smaller. Conclusions: Curing of bonding agents should be done with low intensity light and high intensity used only for curing RBC regardless of whether LED or halogen LCUs are used.
PB - Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd
T2 - Journal of Contemporary Dental Practice
T1 - A study of temperature rise in the pulp chamber during composite polymerization with different light-curing units
VL - 8
IS - 7
SP - 029
EP - 037
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_1355
ER - 
@article{
author = "Millen, C. and Ormond, M. and Richardson, G. and Santini, Ario and Miletić, Vesna and Kew, P.",
year = "2007",
abstract = "Aim: The study compared pulp temperature rise during polymerization of resin-based composites (RBCs) using halogen and LED light-curing units (LCUs). Methods and Materials: A total of 32 teeth extracted from patients aged 11-18 years were used in the study. Thermocouples placed on the roof of the pulp chamber using a novel 'split-tooth' method. In Group 1 a halogen LCU with a light intensity of 450 mWcm-2 was used and in Group 2, an LED LCU with a light intensity of 1100 mWcm-2 was used. The teeth were placed in a water bath with the temperature regulated until both the pulp temperature and the ambient temperature were stable at 37°C. Continuous temperature records were made via a data logger and computer. The increase in temperature from baseline to maximum was calculated for each specimen during the curing of both the bonding agent and the RBC. Results: The rise in pulp temperature was significantly higher with the LED LCU than with the halogen LCU for bonding and RBC curing (p<0.05). The major rise in temperature occured during the curing of the bonding agent. During the curing of the RBC, rises were smaller. Conclusions: Curing of bonding agents should be done with low intensity light and high intensity used only for curing RBC regardless of whether LED or halogen LCUs are used.",
publisher = "Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd",
journal = "Journal of Contemporary Dental Practice",
title = "A study of temperature rise in the pulp chamber during composite polymerization with different light-curing units",
volume = "8",
number = "7",
pages = "029-037",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_1355"
}
Millen, C., Ormond, M., Richardson, G., Santini, A., Miletić, V.,& Kew, P.. (2007). A study of temperature rise in the pulp chamber during composite polymerization with different light-curing units. in Journal of Contemporary Dental Practice
Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd., 8(7), 029-037.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_1355
Millen C, Ormond M, Richardson G, Santini A, Miletić V, Kew P. A study of temperature rise in the pulp chamber during composite polymerization with different light-curing units. in Journal of Contemporary Dental Practice. 2007;8(7):029-037.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_1355 .
Millen, C., Ormond, M., Richardson, G., Santini, Ario, Miletić, Vesna, Kew, P., "A study of temperature rise in the pulp chamber during composite polymerization with different light-curing units" in Journal of Contemporary Dental Practice, 8, no. 7 (2007):029-037,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_1355 .
28