Petrović, Anastasija

Link to this page

Authority KeyName Variants
8da55153-2a31-454e-886b-4152ed19985d
  • Petrović, Anastasija (1)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Karakteristike peri-implantnih komplikacija i udruženost sa oboljenjima parodoncijuma

Petrović, Anastasija

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2022)

TY  - THES
AU  - Petrović, Anastasija
PY  - 2022
UR  - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3073
AB  - Uvod: Terapija dentalnim implantatima predstavlja standardnu proceduru za zamenu zuba koji nedostaje. Uprkos visokoj stopi preživljavanja i uspešnosti implantata, komplikacije se događaju. Javljaju se u dva oblika: peri-implantitis (PI) i peri-implantni mukozitis (PM).
Cilj rada: Cilj ovog rada bio je analiza kliniĉkih parametara kod pacijenata sa dijagnozom PI i PM, kao i utvrđivanje potencijalne veze sa oboljenjima parodoncijuma.
Materijal i metode: Studija je obuhvatila 40 pacijenata Klinike za parodontologiju i oralnu medicinu u Beogradu. Pacijenti su nasumično odabrani iz baze pacijenata sa komplikacijama oko dentalnih implantata. Analizirani su klinički parametri 20 pacijenata sa peri-implantitisom i 20 sa peri-implantnim mukozitisom. Klinički parametri kao što su dubina sondiranja (DS), nivo pripojnog epitela (NPE), krvarenje na provokaciju (KNP) i supuracija (SUP) mereni su u šest tačaka oko svakog zuba i implanta. Takođe je zabeleženo i vreme proteklo od ugradnje i opterećenja implantata.
Rezultati: Srednje vrednosti DS i NPE u PI grupi bile su 3,36 mm i 3,54 mm, ukazujući na prisustvo oboljenja parodoncijuma. Srednje vrednosti ovih parametara oko zahvaćenih implantata su bile 4,79 mm i 5,11 mm, značajno veće u poređenju sa vrednostima oko zuba. U PM grupi, DS i NPE oko zuba su bili 3,03 mm i 2,85 mm, dok su vrednosti oko implanata iznosile 3,2 mm i 2,52 mm, bez statističke značajnosti u odnosu na prirodnu denticiju. DS, NPE i SUP su bili značajno veći u PI nego u PM grupi. Vrednosti KNP su bile slične u obe grupe i u preko 50% tačaka pozitivne. U PI grupi vreme proteklo od ugradnje i opterećenja implantata je bilo veće nego u PM grupi.
Zaključak: Rezultati ove studije ukazuju na činjenicu da su parodontološka oboljenja u vezi sa peri-implantnim komplikacijama. Komplikacije su češće kod implantata koji su u funkciji više od 5 godina.
PB  - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1  - Karakteristike peri-implantnih komplikacija i udruženost sa oboljenjima parodoncijuma
UR  - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3073
ER  - 
@misc{
author = "Petrović, Anastasija",
year = "2022",
abstract = "Uvod: Terapija dentalnim implantatima predstavlja standardnu proceduru za zamenu zuba koji nedostaje. Uprkos visokoj stopi preživljavanja i uspešnosti implantata, komplikacije se događaju. Javljaju se u dva oblika: peri-implantitis (PI) i peri-implantni mukozitis (PM).
Cilj rada: Cilj ovog rada bio je analiza kliniĉkih parametara kod pacijenata sa dijagnozom PI i PM, kao i utvrđivanje potencijalne veze sa oboljenjima parodoncijuma.
Materijal i metode: Studija je obuhvatila 40 pacijenata Klinike za parodontologiju i oralnu medicinu u Beogradu. Pacijenti su nasumično odabrani iz baze pacijenata sa komplikacijama oko dentalnih implantata. Analizirani su klinički parametri 20 pacijenata sa peri-implantitisom i 20 sa peri-implantnim mukozitisom. Klinički parametri kao što su dubina sondiranja (DS), nivo pripojnog epitela (NPE), krvarenje na provokaciju (KNP) i supuracija (SUP) mereni su u šest tačaka oko svakog zuba i implanta. Takođe je zabeleženo i vreme proteklo od ugradnje i opterećenja implantata.
Rezultati: Srednje vrednosti DS i NPE u PI grupi bile su 3,36 mm i 3,54 mm, ukazujući na prisustvo oboljenja parodoncijuma. Srednje vrednosti ovih parametara oko zahvaćenih implantata su bile 4,79 mm i 5,11 mm, značajno veće u poređenju sa vrednostima oko zuba. U PM grupi, DS i NPE oko zuba su bili 3,03 mm i 2,85 mm, dok su vrednosti oko implanata iznosile 3,2 mm i 2,52 mm, bez statističke značajnosti u odnosu na prirodnu denticiju. DS, NPE i SUP su bili značajno veći u PI nego u PM grupi. Vrednosti KNP su bile slične u obe grupe i u preko 50% tačaka pozitivne. U PI grupi vreme proteklo od ugradnje i opterećenja implantata je bilo veće nego u PM grupi.
Zaključak: Rezultati ove studije ukazuju na činjenicu da su parodontološka oboljenja u vezi sa peri-implantnim komplikacijama. Komplikacije su češće kod implantata koji su u funkciji više od 5 godina.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Karakteristike peri-implantnih komplikacija i udruženost sa oboljenjima parodoncijuma",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3073"
}
Petrović, A.. (2022). Karakteristike peri-implantnih komplikacija i udruženost sa oboljenjima parodoncijuma. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3073
Petrović A. Karakteristike peri-implantnih komplikacija i udruženost sa oboljenjima parodoncijuma. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3073 .
Petrović, Anastasija, "Karakteristike peri-implantnih komplikacija i udruženost sa oboljenjima parodoncijuma" (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3073 .