Vasilić, Natalija

Link to this page

Authority KeyName Variants
0463dbb5-8ca1-4500-8bdc-028323ca8108
  • Vasilić, Natalija (1)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Ispitivanje etiologije molarno-incizivne hipomineralizacije

Vasilić, Natalija

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2023)

TY  - THES
AU  - Vasilić, Natalija
PY  - 2023
UR  - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3262
AB  - Uvod: Molarno-incizivna hipomineralizacija (MIH) označava strukturnu anomaliju gleđi, koja zahvata najmanje jedan prvi stalni molar, a često je udružena sa promenama na stalnim sekutićima. Mogući etiološki faktori
koji se dovode u vezu sa nastankom MIH-a mogu biti genetski i faktori spoljašnje sredine.
Cilj rada: Ispitati učestalost pojedinih mogućih prenatalnih, perinatalnih i postnatalnih etioloških faktora spoljašnje sredine kod dece sa MIH-om.
Materijal i metode: U istraživanju je učestvovalo 60 ispitanika uzrasta od 6 do 14 godina: 30 ispitanika sa MIH-om (15 devojčica i 15 dečaka) i 30 osoba bez MIH-a sa zdravim zubima (11 devojčica i 19 dečaka), koji su činili kontrolnu grupu. Majke svih ispitanika su popunjavale online Google upitnik koji je obuhvatao 45 pitanja o mogućim etiološkim faktorima: prenatalni (12 pitanja), perinatalni (10 pitanja) i postnatalni faktori (23 pitanja). Većina pitanja bila je zatvorenog tipa gde su ponuđeni odgovori „da” i „ne”, dok se na pojedina pitanja odgovara kratkim opisnim odgovorom. Za statističku analizu korišćen je Chi-Square test (r˂0,05), kako bi se uporedili podaci dobijeni za decu sa MIH-om i kontrolne grupe dece bez MIH-a sa zdravim zubima.
Rezultati: Značajan broj majki dece sa MIH-om potvrdio je postojanje oboljenja u toku trudnoće, gde je i pronađena statistički značajna razlika (p=0,010) između dve ispitivane grupe. Analizom ispitivanih perinatalnih faktora nije pronađena statistički značajna razlika između dve grupe. Statistički značajna razlika između dece sa i bez MIH-a pronađena je u sledećim postnatalnim etiološkim faktorima: bronhitis (p=0,020), visoka telesna
temperatura (p=0,004) i postojanje MIH-a na mlečnim zubima (p=0,019).
Zaključak: Rezultati ove studije ukazuju da pojedina oboljenja majke u trudnoći, kao i visoka telesna temperatura i bronhitis tokom prve 3 godine života deteta, kao i prisustvo MIH-a na mlečnim zubima, mogu imati značajno
mesto u etiologiji MIH-a.
PB  - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1  - Ispitivanje etiologije molarno-incizivne hipomineralizacije
UR  - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3262
ER  - 
@misc{
author = "Vasilić, Natalija",
year = "2023",
abstract = "Uvod: Molarno-incizivna hipomineralizacija (MIH) označava strukturnu anomaliju gleđi, koja zahvata najmanje jedan prvi stalni molar, a često je udružena sa promenama na stalnim sekutićima. Mogući etiološki faktori
koji se dovode u vezu sa nastankom MIH-a mogu biti genetski i faktori spoljašnje sredine.
Cilj rada: Ispitati učestalost pojedinih mogućih prenatalnih, perinatalnih i postnatalnih etioloških faktora spoljašnje sredine kod dece sa MIH-om.
Materijal i metode: U istraživanju je učestvovalo 60 ispitanika uzrasta od 6 do 14 godina: 30 ispitanika sa MIH-om (15 devojčica i 15 dečaka) i 30 osoba bez MIH-a sa zdravim zubima (11 devojčica i 19 dečaka), koji su činili kontrolnu grupu. Majke svih ispitanika su popunjavale online Google upitnik koji je obuhvatao 45 pitanja o mogućim etiološkim faktorima: prenatalni (12 pitanja), perinatalni (10 pitanja) i postnatalni faktori (23 pitanja). Većina pitanja bila je zatvorenog tipa gde su ponuđeni odgovori „da” i „ne”, dok se na pojedina pitanja odgovara kratkim opisnim odgovorom. Za statističku analizu korišćen je Chi-Square test (r˂0,05), kako bi se uporedili podaci dobijeni za decu sa MIH-om i kontrolne grupe dece bez MIH-a sa zdravim zubima.
Rezultati: Značajan broj majki dece sa MIH-om potvrdio je postojanje oboljenja u toku trudnoće, gde je i pronađena statistički značajna razlika (p=0,010) između dve ispitivane grupe. Analizom ispitivanih perinatalnih faktora nije pronađena statistički značajna razlika između dve grupe. Statistički značajna razlika između dece sa i bez MIH-a pronađena je u sledećim postnatalnim etiološkim faktorima: bronhitis (p=0,020), visoka telesna
temperatura (p=0,004) i postojanje MIH-a na mlečnim zubima (p=0,019).
Zaključak: Rezultati ove studije ukazuju da pojedina oboljenja majke u trudnoći, kao i visoka telesna temperatura i bronhitis tokom prve 3 godine života deteta, kao i prisustvo MIH-a na mlečnim zubima, mogu imati značajno
mesto u etiologiji MIH-a.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Ispitivanje etiologije molarno-incizivne hipomineralizacije",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3262"
}
Vasilić, N.. (2023). Ispitivanje etiologije molarno-incizivne hipomineralizacije. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3262
Vasilić N. Ispitivanje etiologije molarno-incizivne hipomineralizacije. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3262 .
Vasilić, Natalija, "Ispitivanje etiologije molarno-incizivne hipomineralizacije" (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3262 .