Ranković, Dorotea

Link to this page

Authority KeyName Variants
d8f8d98e-3b39-42f1-acde-e73da56efaf3
  • Ranković, Dorotea (1)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Uticaj slušanja različite muzike na anksioznost tokom hirurškog vađenja impaktiranih umnjaka

Ranković, Dorotea

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2023)

TY  - THES
AU  - Ranković, Dorotea
PY  - 2023
UR  - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3261
AB  - Uvod: Istraživanja ukazuju da slušanje muzike može pozitivno uticati na vitalne parametre i anksioznost tokom različitih hirurških intervencija.
Cilj rada: Ispitati uticaj različitih muzičkih žanrova na redukciju vitalnih parametara i anksioznost tokom hirurškog vađenja impaktiranih umnjaka.
Materijal i metode: Prospektivnom randomizovanom kliničkom studijom obuhvaćeno je 75 pacijenata podeljenih u tri jednake grupe: dve test grupe gde su ispitanici tokom intervencije slušali klasičnu ili rok muziku i treću, kontrolnu grupu gde nije slušana muzika. Svim pacijentima su mereni vitalni parametri (krvni pritisak i srčana frekvencija) na dan prvog pregleda, neposredno pred i odmah nakon intervencije, a popunjavali su i Spielbergov test anksioznosti (STAI). Takođe, pacijenti su nakon intervencije, na 100 milimetara dugoj vizuelno-analognoj skali, naznačavali intenzitet bola i stepen zadovoljstva intervencijom.
Rezultati: U grupi gde je slušana klasična muzika pronađen je statistički značajno niži sistolni pritisak nakon intervencije u odnosu na preoperativno vreme (p=0,007). Poređenjem postoperativne srčane frekvencije, uočena je statistički značajno niža vrednost u grupi rok muzike spram kontrolne grupe (p=0,023). Postoperativni nivo anksioznosti se nije razlikovao među ispitivanim grupama (p=0,362). U pogledu vrednosti na vizuelno-analognoj skali, nije pronađena statistički značajna razlika između grupa (p=0,164 za intenzitet bola, p=0,585 za zadovoljstvo intervencijom).
Zaključak: Različiti muzički žanrovi redukuju pojedine vitalne parametre tokom hirurškog vađenja impaktiranih umnjaka ali generalno ne utiču na redukciju.
PB  - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1  - Uticaj slušanja različite muzike na anksioznost tokom hirurškog vađenja impaktiranih umnjaka
UR  - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3261
ER  - 
@misc{
author = "Ranković, Dorotea",
year = "2023",
abstract = "Uvod: Istraživanja ukazuju da slušanje muzike može pozitivno uticati na vitalne parametre i anksioznost tokom različitih hirurških intervencija.
Cilj rada: Ispitati uticaj različitih muzičkih žanrova na redukciju vitalnih parametara i anksioznost tokom hirurškog vađenja impaktiranih umnjaka.
Materijal i metode: Prospektivnom randomizovanom kliničkom studijom obuhvaćeno je 75 pacijenata podeljenih u tri jednake grupe: dve test grupe gde su ispitanici tokom intervencije slušali klasičnu ili rok muziku i treću, kontrolnu grupu gde nije slušana muzika. Svim pacijentima su mereni vitalni parametri (krvni pritisak i srčana frekvencija) na dan prvog pregleda, neposredno pred i odmah nakon intervencije, a popunjavali su i Spielbergov test anksioznosti (STAI). Takođe, pacijenti su nakon intervencije, na 100 milimetara dugoj vizuelno-analognoj skali, naznačavali intenzitet bola i stepen zadovoljstva intervencijom.
Rezultati: U grupi gde je slušana klasična muzika pronađen je statistički značajno niži sistolni pritisak nakon intervencije u odnosu na preoperativno vreme (p=0,007). Poređenjem postoperativne srčane frekvencije, uočena je statistički značajno niža vrednost u grupi rok muzike spram kontrolne grupe (p=0,023). Postoperativni nivo anksioznosti se nije razlikovao među ispitivanim grupama (p=0,362). U pogledu vrednosti na vizuelno-analognoj skali, nije pronađena statistički značajna razlika između grupa (p=0,164 za intenzitet bola, p=0,585 za zadovoljstvo intervencijom).
Zaključak: Različiti muzički žanrovi redukuju pojedine vitalne parametre tokom hirurškog vađenja impaktiranih umnjaka ali generalno ne utiču na redukciju.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Uticaj slušanja različite muzike na anksioznost tokom hirurškog vađenja impaktiranih umnjaka",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3261"
}
Ranković, D.. (2023). Uticaj slušanja različite muzike na anksioznost tokom hirurškog vađenja impaktiranih umnjaka. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3261
Ranković D. Uticaj slušanja različite muzike na anksioznost tokom hirurškog vađenja impaktiranih umnjaka. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3261 .
Ranković, Dorotea, "Uticaj slušanja različite muzike na anksioznost tokom hirurškog vađenja impaktiranih umnjaka" (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3261 .