Živković, Nikola

Link to this page

Authority KeyName Variants
1b8d2e3e-73be-4c19-8f59-975964947584
 • Živković, Nikola (2)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Hemioterapeutici u terapiji oboljenja parodoncijuma

Živković, Nikola

(Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, 2020)

TY - THES
AU - Živković, Nikola
PY - 2020
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/2843
AB - Osnovni cilj nehirurške terapije parodoncijuma je redukcija ili uklanjanje inflamacije u potpunosti. Često sama obrada tvrdog zida parodontalnih džepova nije dovoljna i neophodna je dodatna (potporna, adjuvantna) terapija.
Pod hemioterapeutikom se podrazumeva svako sredstvo koje se ordinira sistemski ili lokalno u cilju rezolucije inflamacije.
Hemioterapeutici se prema mestu aplikacije dele na lokalne i sistemske. Sistemski mogu da se ordiniraju antibiotici, probiotici i nesteroidni antiinflamatorni lekovi. Lokalno mogu da budu aplikovani antibiotici i antiseptična sredstva. 
Antiseptična sredstva uključuju hlorheksidin, vodonik peroksid, fenolne preparate i druga sredstva (povidon jod, heksetidin, itd).
Postoji širok spektar lokalnih hemioterapeutika, a isto tako i veliki broj načina kojima se oni lakše i na efikasniji način aplikuju u subgingivalnu regiju.
Hemioterapeutici treba da ispune različite osobine koje se iz didaktičkih razloga klasifikuju u fizičke, hemijske i biološke.
Kao najbitnija osobina ističe se ciljano dejstvo hemioterapeutika- specifičnost i supstantivnost, tj. protrahovano dejstvo preparata na mestu primene.
Radi ostvarivanja maksimalnog terapijskog efekta bitno je poznavanje njihovog mehanizma, spektra dejstva, indikacija i kontraindikacija.
Kao i svaki lek koji se unosi u organizam može da izazove neželjene efekte, koji su u većini slučajeve reverzibilne prirode. Bitno ih je prepoznati i savetovati prestanak korišćenja na određeno vreme ili propisati hemioterapeutik iz druge grupe.
PB - Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
T1 - Hemioterapeutici u terapiji oboljenja parodoncijuma
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_2843
ER - 
@misc{
author = "Živković, Nikola",
year = "2020",
abstract = "Osnovni cilj nehirurške terapije parodoncijuma je redukcija ili uklanjanje inflamacije u potpunosti. Često sama obrada tvrdog zida parodontalnih džepova nije dovoljna i neophodna je dodatna (potporna, adjuvantna) terapija.
Pod hemioterapeutikom se podrazumeva svako sredstvo koje se ordinira sistemski ili lokalno u cilju rezolucije inflamacije.
Hemioterapeutici se prema mestu aplikacije dele na lokalne i sistemske. Sistemski mogu da se ordiniraju antibiotici, probiotici i nesteroidni antiinflamatorni lekovi. Lokalno mogu da budu aplikovani antibiotici i antiseptična sredstva. 
Antiseptična sredstva uključuju hlorheksidin, vodonik peroksid, fenolne preparate i druga sredstva (povidon jod, heksetidin, itd).
Postoji širok spektar lokalnih hemioterapeutika, a isto tako i veliki broj načina kojima se oni lakše i na efikasniji način aplikuju u subgingivalnu regiju.
Hemioterapeutici treba da ispune različite osobine koje se iz didaktičkih razloga klasifikuju u fizičke, hemijske i biološke.
Kao najbitnija osobina ističe se ciljano dejstvo hemioterapeutika- specifičnost i supstantivnost, tj. protrahovano dejstvo preparata na mestu primene.
Radi ostvarivanja maksimalnog terapijskog efekta bitno je poznavanje njihovog mehanizma, spektra dejstva, indikacija i kontraindikacija.
Kao i svaki lek koji se unosi u organizam može da izazove neželjene efekte, koji su u većini slučajeve reverzibilne prirode. Bitno ih je prepoznati i savetovati prestanak korišćenja na određeno vreme ili propisati hemioterapeutik iz druge grupe.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet",
title = "Hemioterapeutici u terapiji oboljenja parodoncijuma",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_2843"
}
Živković, N.. (2020). Hemioterapeutici u terapiji oboljenja parodoncijuma. 
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_2843
Živković N. Hemioterapeutici u terapiji oboljenja parodoncijuma. 2020;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_2843 .
Živković, Nikola, "Hemioterapeutici u terapiji oboljenja parodoncijuma" (2020),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_2843 .

An anthropometric study of craniofacial measurements and their correlation with vertical dimension of occlusion among fully dentate population in Serbia

Živković, Nikola; Nikolić, Pavle; Kuzmanović-Pfićer, Jovana; Perić, Mirjana; Milić-Lemić, Aleksandra

(Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd, 2019)

TY - JOUR
AU - Živković, Nikola
AU - Nikolić, Pavle
AU - Kuzmanović-Pfićer, Jovana
AU - Perić, Mirjana
AU - Milić-Lemić, Aleksandra
PY - 2019
UR - https://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/2437
AB - Introduction In clinical conditions vertical dimension of occlusion (VDO) is defined as a distance between the two points, one above and the other one under the mouth, while teeth are intercuspidated. As a result of teeth loss, attrition , abrasion or unsuccessful dental interventions the VDO changes. Decrease of VDO not only changes the esthetic appereance of the lower third of the face, but also affects the function of the orofacial system. The objective of the study was to find correlation of VDO and craniofacial measurements among fully dentate subjects. Material and methods the study was performed at the Clinic of Prosthodontics of University of Belgrade from October 2018 until March 2019. The participants included both genders age range between 22 and 24 years, class I occlusion and intact dentition. Twelve craniofacial lines were measured with specially constructed divider. Gathered results were analyzed in SPSS 22 computer software. Mean values and standard deviation were used for data description. Results the results showed statistically significant correlation in values of some parameters in both genders. The proportion of the face was noticed among all participants, and possibility of analyzing face by thirds. Also the correlation was noticed between the lower facial height and the height of right ear as well as bi-pupillary distance where with increasing distance of bi-pupillary line, the value of the lower facial height was also increased. Statistical significance in values of both genders was noticed in middle facial height (p = 0.006), lower facial height/ vertical dimension of occlusion (p = 0.004), width of nose (p = 0.01), Frankfurt plane (p = 0.008), height of the right ear (p = 0.000). Conclusion Obtained results showed correlation between VDO and craniofacial dimension among young adults with intact dentition.
AB - Uvod U kliničkim uslovima vertikalna dimenzija okluzije (VDO) definiše se kao rastojanje gde je jedna tačka lokalizovana iznad, a druga ispod nivoa usana, kada su zubi u maksimalnoj interkuspidaciji. Kao posledica gubitka zuba usled atricije, abrazije, odnosno neuspešnih stomatoloških intervencija VDO se menja i ne utiče samo na estetski izgled donje trećine lica već i na funkciju mastikatornog aparata. Cilj ovog rada bio je da se utvrdi povezanost vrednosti VDO i kraniometrijskih dimenzija kod pacijenata sa intaktnom denticijom. Materijal i metode Ispitivanje je sprovedeno na Klinici za Stomatološku protetiku Univerziteta u Beogradu i trajalo je od oktobra 2018. do marta 2019. godine. Ispitanici su bili muškog i ženskog pola, prosečne starosti između 22 i 24 godine, I skeletne klase i intaktne denticije. Dvanaest kraniometrijskih linija je izmereno korišćenjem specijalno izrađenog šestara. Prikupljeni rezultati su analizirani u kompjuterskom programu SPSS 22. Prosek i standardna devijacija su korišćeni za deskripciju podataka, a Spirmanova korelacija za utvrđivanje povezanosti između parametara. Rezultati Rezultati su pokazali statistički značajnu povezanost kraniometrijskih linija kod osoba oba pola. Uočena je skladnost lica ispitanika, i mogućnost analize lica po trećinama. Pokazana je korelacija srednje jačine između donje trećine lica i veličine uveta. Takođe je zapažena korelacija donje trećine lica i bipupilarne linije jer je uočeno da se pri povećanju rastojanja bipupilarne linije povećavala i vrednost donje trećine lica. Statistička značajnost u rezultatima među polovima je uočena kada su u pitanju srednja visina lica (p = 0,006), donja visina lica/vertikalna, dimenzije okluzije (p = 0,004), širine nosa (p = 0,01), Frankfurtske horizontale (p = 0,008), visine desnog uveta (p = 0,000). Zaključak Dobijeni rezultati su pokazali da postoji korelacija VDO i kraniometrijskih dimenzija među pacijentima mlađe životne dobi sa intaktnom denticijom.
PB - Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd
T2 - Stomatološki glasnik Srbije
T1 - An anthropometric study of craniofacial measurements and their correlation with vertical dimension of occlusion among fully dentate population in Serbia
T1 - Antropometrijska studija kraniofacijalnih dimenzija i njihova korelacija sa vertikalnom dimenzijom okluzije u populaciji Srbije kod pacijenata sa očuvanom denticijom
VL - 66
IS - 4
SP - 182
EP - 188
DO - 10.2478/sdj-2019-0019
ER - 
@article{
author = "Živković, Nikola and Nikolić, Pavle and Kuzmanović-Pfićer, Jovana and Perić, Mirjana and Milić-Lemić, Aleksandra",
year = "2019",
abstract = "Introduction In clinical conditions vertical dimension of occlusion (VDO) is defined as a distance between the two points, one above and the other one under the mouth, while teeth are intercuspidated. As a result of teeth loss, attrition , abrasion or unsuccessful dental interventions the VDO changes. Decrease of VDO not only changes the esthetic appereance of the lower third of the face, but also affects the function of the orofacial system. The objective of the study was to find correlation of VDO and craniofacial measurements among fully dentate subjects. Material and methods the study was performed at the Clinic of Prosthodontics of University of Belgrade from October 2018 until March 2019. The participants included both genders age range between 22 and 24 years, class I occlusion and intact dentition. Twelve craniofacial lines were measured with specially constructed divider. Gathered results were analyzed in SPSS 22 computer software. Mean values and standard deviation were used for data description. Results the results showed statistically significant correlation in values of some parameters in both genders. The proportion of the face was noticed among all participants, and possibility of analyzing face by thirds. Also the correlation was noticed between the lower facial height and the height of right ear as well as bi-pupillary distance where with increasing distance of bi-pupillary line, the value of the lower facial height was also increased. Statistical significance in values of both genders was noticed in middle facial height (p = 0.006), lower facial height/ vertical dimension of occlusion (p = 0.004), width of nose (p = 0.01), Frankfurt plane (p = 0.008), height of the right ear (p = 0.000). Conclusion Obtained results showed correlation between VDO and craniofacial dimension among young adults with intact dentition., Uvod U kliničkim uslovima vertikalna dimenzija okluzije (VDO) definiše se kao rastojanje gde je jedna tačka lokalizovana iznad, a druga ispod nivoa usana, kada su zubi u maksimalnoj interkuspidaciji. Kao posledica gubitka zuba usled atricije, abrazije, odnosno neuspešnih stomatoloških intervencija VDO se menja i ne utiče samo na estetski izgled donje trećine lica već i na funkciju mastikatornog aparata. Cilj ovog rada bio je da se utvrdi povezanost vrednosti VDO i kraniometrijskih dimenzija kod pacijenata sa intaktnom denticijom. Materijal i metode Ispitivanje je sprovedeno na Klinici za Stomatološku protetiku Univerziteta u Beogradu i trajalo je od oktobra 2018. do marta 2019. godine. Ispitanici su bili muškog i ženskog pola, prosečne starosti između 22 i 24 godine, I skeletne klase i intaktne denticije. Dvanaest kraniometrijskih linija je izmereno korišćenjem specijalno izrađenog šestara. Prikupljeni rezultati su analizirani u kompjuterskom programu SPSS 22. Prosek i standardna devijacija su korišćeni za deskripciju podataka, a Spirmanova korelacija za utvrđivanje povezanosti između parametara. Rezultati Rezultati su pokazali statistički značajnu povezanost kraniometrijskih linija kod osoba oba pola. Uočena je skladnost lica ispitanika, i mogućnost analize lica po trećinama. Pokazana je korelacija srednje jačine između donje trećine lica i veličine uveta. Takođe je zapažena korelacija donje trećine lica i bipupilarne linije jer je uočeno da se pri povećanju rastojanja bipupilarne linije povećavala i vrednost donje trećine lica. Statistička značajnost u rezultatima među polovima je uočena kada su u pitanju srednja visina lica (p = 0,006), donja visina lica/vertikalna, dimenzije okluzije (p = 0,004), širine nosa (p = 0,01), Frankfurtske horizontale (p = 0,008), visine desnog uveta (p = 0,000). Zaključak Dobijeni rezultati su pokazali da postoji korelacija VDO i kraniometrijskih dimenzija među pacijentima mlađe životne dobi sa intaktnom denticijom.",
publisher = "Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd",
journal = "Stomatološki glasnik Srbije",
title = "An anthropometric study of craniofacial measurements and their correlation with vertical dimension of occlusion among fully dentate population in Serbia, Antropometrijska studija kraniofacijalnih dimenzija i njihova korelacija sa vertikalnom dimenzijom okluzije u populaciji Srbije kod pacijenata sa očuvanom denticijom",
volume = "66",
number = "4",
pages = "182-188",
doi = "10.2478/sdj-2019-0019"
}
Živković, N., Nikolić, P., Kuzmanović-Pfićer, J., Perić, M.,& Milić-Lemić, A.. (2019). An anthropometric study of craniofacial measurements and their correlation with vertical dimension of occlusion among fully dentate population in Serbia. in Stomatološki glasnik Srbije
Srpsko lekarsko društvo - Stomatološka sekcija, Beograd., 66(4), 182-188.
https://doi.org/10.2478/sdj-2019-0019
Živković N, Nikolić P, Kuzmanović-Pfićer J, Perić M, Milić-Lemić A. An anthropometric study of craniofacial measurements and their correlation with vertical dimension of occlusion among fully dentate population in Serbia. in Stomatološki glasnik Srbije. 2019;66(4):182-188.
doi:10.2478/sdj-2019-0019 .
Živković, Nikola, Nikolić, Pavle, Kuzmanović-Pfićer, Jovana, Perić, Mirjana, Milić-Lemić, Aleksandra, "An anthropometric study of craniofacial measurements and their correlation with vertical dimension of occlusion among fully dentate population in Serbia" in Stomatološki glasnik Srbije, 66, no. 4 (2019):182-188,
https://doi.org/10.2478/sdj-2019-0019 . .