Now showing items 769-788 of 3905

   Titles
   Early Prediction of Symptomatic Hypocalcemia after Total Thyroidectomy [1]
   Editorial Comment to Diagnostic performance of contrast-enhanced ultrasonography and magnetic resonance imaging for the assessment of complex renal cysts: A prospective study [1]
   Editorial Comment to Spontaneous rupture of a renal angiomyolipoma at 25 weeks of pregnancy treated with transarterial embolization: A case report and review of the literature [1]
   Edukacija u funkciji zdravstvene kulture i stomatološke prevencije [1]
   Efekat fenetil estra kafeinske kiseline na mogućnost zarastanja i reparaciju dentinsko-pulpnog kompleksa - studija in vivo [1]
   Efekat hlorheksidina na ekspresiju receptor aktivatora NF-kb liganda (RANKL) i osteoprotežerina (OPG) kod ljudi i kućnih ljubimaca [1]
   Efekat mitomicina C na regeneraciju inflamirane sluzokože maksilarsnog sinusa [1]
   Efekat nesteroidnih antiinflamacijskih lekova na suzbijanje postoperativnog bola, edema i trizmusa nakon hirurškog vađenja impaktiranih donjih umnjaka [1]
   Efekat neuropeptida Y na konstrikciju facijalne arterije kunića izazvane norepinefrinom posle okluzije karotidne arterije [1]
   Efekat oralnih antiseptika na crnopigmentisane bakterije subgingivalnog dentalnog plaka [1]
   Efekat pretapanja na biološka svojstva Ni-Cr dentalne legure [1]
   Efekat programa oralne higijene na kontrolu plaka kod pacijenata s fiksnim ortodontskim aparatima [1]
   Efekat različitih doza i načina aplikacije deksametazona na postoperativne komplikacije nakon hirurškog vađenja impaktiranih umnjaka [1]
   Efekat različitih tehnika irigacije na kvalitet čišćenja zidova kanala korena zuba [1]
   Efekat transkutane električne nervne stimulacije na redukciju hroničnog mišićnog bola [1]
   Efekti adenoidektomije i neposrednog ortodontskog lečenja na usklađenost vilica i rehabilitaciju nazalne respiracije [1]
   Efekti aneuploidije X-hromozoma na morfogenezu kraniofacijalnog kompleksa i rast zuba [1]
   Efekti lasero-terapije na intrakanalni dentin i cementno tkivo apeksa korena zuba [1]
   Efekti ortognatskog hirurškog lečenja na kretnje donje vilice osoba s mandibularnim prognatizmom [1]
   Efekti plazme bogate trombocitima na apeksogenezu kod mladih majmuna - radiološka i histološka evaluacija [1]