Now showing items 1623-1642 of 3905

   Titles
   Kako omogućiti hranjenje u bolesnika sa uznapredovalim malignim tumorima usta i vilica [1]
   Kako prepoznati pacijenta zaraženog HIV-om u stomatološkoj ordinaciji [1]
   Kalcijum hidroksid kao medikament u lečenju inficiranog kanala korena [1]
   Kalcijum silikatni cement obogaćen kvercetinom povećava neenzimski antioksidativni status i alkalnost pljuvačke [1]
   Kalcijumfosfatni materijali u inženjerstvu koštanog tkiva [1]
   Karakteristike endodontskih instrumenata i njihova primena u preparaciji kanala korena zuba [1]
   Karakteristike i terapijske mogućnosti sindroma pečenja usta [1]
   Karakteristike karijesa prvih stalnih molara u dece u SR Srbiji [1]
   Karakteristike kompozita i dentinskih zamenika od značaja za optička svojstva finalne restauracije [1]
   Karakteristike kraniofacijalnog kompleksa dece sa rascepima usne i nepca [1]
   Karakteristike marginalnog parodoncijuma mlečnih zuba u uslovima optimalnih i minimalnih koncentracija fluorida u vodi za piće [1]
   Karakteristike mekotkivnih struktura lica u zavisnosti od različitih okluzalnih odnosa [1]
   Karakteristike mekotkivnog profila kod pacijenata sa III skeletnom klasom [1]
   Karakteristike mirnodopskih povreda maksilofacijalnog predela vatrenim oružjem [1]
   Karakteristike oralne patologije dece ometene u psihofizičkom razvoju [1]
   Karakteristike peri-implantnih komplikacija i udruženost sa oboljenjima parodoncijuma [1]
   Karakteristike polimetil-metakrilata sa dodatkom nanočestica cink-oksida u izradi totalnih zubnih proteza [1]
   Karakteristike zubnih plaka u područjima sa različitim koncentracijama fluorida u pijaćim vodama [1]
   Karakterizacija akrilata sa nano česticama [1]
   Karakterizacija i toksična aktivnost Aggregatibacter actinomycetemcomitans izolata [1]