Show simple item record

dc.contributor.advisorSavić-Stanković, Tatjana
dc.creatorGladović, Ivana
dc.date.accessioned2022-05-31T09:40:11Z
dc.date.available2022-05-31T09:40:11Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/3080
dc.description.abstractUvod: Kalcijum silikatni (KS) cementi su nastali sa ciljem da poboljšaju osobine materijala zamenika izgubljenog dentina na bazi glasjonomer cementa i kalcijum-hidroksida. Tako usavršeni KS preparati nalaze višestruku primenu: privremeni ispun, duboki karijes, direktno/indirektno prekrivanje pulpe, amputacija, interna/eksterna resorpcija, nezavršen rast korena, perforacija korena ili bifurkacije, apeksna hirurgija, punjenje kanala korena, cementiranje itd. Od početne formulacije KS cementa vremenom su usavršene mnoge fizičko-hemijske i biološke osobine. Najvažnija osobina KS cementa je njegova biološka aktivnost, tj. aktivno reagovanje sa tkivima koja prekriva, uz stvaranje direktne veze sa njima, ispoljavajući ostekonduktivnost ili osteoinduktivnost. Najmanje ispitivana biološka osobina, antioksidativnost, je od izuzetnog značaja imajući u vidu da je usna duplja važna raskrsnica vazdušnih, vodenih i oralnih fluida, kao i brojnih drugih faktora iz spoljašne sredine. Usna duplja takođe sadrži razne gradivne materijale koji mogu reagovati sa česticama hrane, alkohola, nikotina i drugim štetnim mikrobnim agensima uz nastanak SR. Imajući u vidu ovo, za Cilj rada je postavljeno ispitivanje promene nivoa salivarnih markera i kiselosti pljuvačke u prisustvu eksperimentalnog KS cementa sa i bez dodatog antioksidansa. Materijali i metode: Od materijala korišćeni su beli Portland cement i cink-kvercetin. Primenjene su metode spektrofotometrije, pH-metrije i statistički testovi. Napravljene su dve eksperimentalne i kontrolna grupa. Prvu su činili uzorci sa čistim PC (1g), a drugu PC + CK (1%). Zamešani cementi sa DV su nakon stajanja 24h u vlažnoj sredini potopljeni u pljuvačku, nakon čega su odlivci centrifugirani. Iz smeše su izdvojeni uzorci za kvantitativnu analizu DBIL, ALB i UK nakon 1h i 4h. Vrednost pH pljuvačke је merena nakon 1h i 4h. Kontrolni uzorak bila je čista humana pljuvačka. Rezultati: Kod E1 grupe značajno su nakon 1h i 4h povećane vrednosti DBIL i ALB, a neznačajno povećane vrednosti UK, sve u odnosu na KONT. Kod E1 grupe su nakon 1h i 4h znatno povećane vrednosti pH između KONT i eksperimentalnih uzoraka. Kod E2 grupe nakon 1h i 4h značajno su povećane vrednosti DBIL i ALB u odnosu na kontrolu. Vrednosti UK nakon 1h i 4h statistički su značajno povećane kod Ţ, dok su kod M posle prvog sata neznačajno povećane, a nakon 4h se neznačajno smanjuju u odnosu na KONT. Kod E2 grupe su nakon 1h i 4h znatno povećane vrednosti pH između kontrolnih i eksperimentalnih uzoraka. Zaključak: Dodatak cink-kvercetina značajno povećava nivo salivarnih antioksidanasa (DBIL i ALB), dok neznačajno snižava pH vrednosti odlivka pljuvačke.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherUniverzitet u Beogradu, Stomatološki fakultetsr
dc.rightsrestrictedAccesssr
dc.subjectKalcijum silikatni cementsr
dc.subjectPljuvačkasr
dc.subjectAntioksidanssr
dc.subjectBilirubinsr
dc.subjectAlbuminsr
dc.subjectUrinska kiselinasr
dc.subjectCink kvercetinsr
dc.subjectSalivarni markersr
dc.titleKalcijum silikatni cement obogaćen kvercetinom povećava neenzimski antioksidativni status i alkalnost pljuvačkesr
dc.typebachelorThesissr
dc.rights.licenseARRsr
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_smile_3080
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record