Now showing items 98-117 of 195

   Titles
   Karakteristike kompozita i dentinskih zamenika od značaja za optička svojstva finalne restauracije [1]
   Karakteristike polimetil-metakrilata sa dodatkom nanočestica cink-oksida u izradi totalnih zubnih proteza [1]
   Karakterizacija i toksična aktivnost Aggregatibacter actinomycetemcomitans izolata [1]
   Kefalometrijska procena kranio-facijalnog modela III skeletne klase u doba mešovite denticije [1]
   Klinička i mikrobiološka analiza neuspeha endodontskog lečenja zuba [1]
   Klinička procena uspešnosti imedijatno opterećenih kratkih samourezujućih implantata ugrađenih u bočnu regiju gornje vilice [1]
   Kliničko ispitivanje periimplantnog zarastanja implantata sa hidrofilnom i hidrofobnom površinom kod pacijenata na oralnoj antikoagulantnoj terapiji [1]
   Komparativna analiza kliničkog i mikrobiološkog nalaza kod pacijenata sa proteznim stomatitisom [1]
   Komparativna analiza kvaliteta intraperiodontalne i intraseptalne anestezije izazvane artikainom sa epinefrinom kod zdravih i pacijenata sa dijabetes melitusom tip 2 [1]
   Kompoziti i adhezivi sa sintetskim hidroksiapatitnim puniocima i hidroksiapatitni inserti : ispitivanje mehaničkih svojstava i kvaliteta adhezivne veze [1]
   Korelacija između dentalnog i protetskog statusa, polimorfizma gena za apolipoprotein E i Alchajmerove bolesti [1]
   Kraniofacijalne promene kod pacijenata II skeletne klase lečenih aparatom sa zavrtnjem za mezijalno pomeranje donje vilice [1]
   Levels of IL-1β , IL-6, TNF-α , PGE2 in gingival fluid and blood in preterm delivery women with periodontitis [1]
   Malocclusion frequency in the prehistoric, medieval and modern man [1]
   Merenje stabilnosti kraniofacijalnih implantata analizom rezonantne frekvencije [1]
   MicroRNA-146a and microRNA-155 as novel crevicular fluid biomarkers for periodontitis in nondiabetic and type 2 diabetic patients [1]
   Mikro RNK-146a i mikro RNK-155 u gingivalnoj tečnosti, kao potencijalni biomarkeri parodontopatije kod sistemski zdravih osoba i obolelih od dijabetes melitusa tip 2 [1]
   Mogućnosti prevencije oralnih oboljenja kod dece obolele od epidermolysis bullosa dystrophica [1]
   Monitoring and evaluation nivelation of tooth on 3D digital models [1]
   Morfološke karakteristike nutritivnih kanala alveolarnog i nepčanog nastavka gornje vilice i njihov anatomski odnos sa velikom nepčanom arterijom i nervom [1]