Now showing items 174-193 of 195

   Titles
   Uticaj hirurške tehnike ugradnje i mikro i makro dizajna implantata na njihovu stabilnost u bočnom segmentu gornje vilice [1]
   Uticaj HIV infekcije i antiretrovirusnih lekova na starenje parodontalnih tkiva [1]
   Uticaj mutacija RUNX2 i WNT10A gena na broj i veličinu zuba [1]
   Uticaj polimorfizama gena za inflamatorne citokine i njihove receptore na nivo cirkulišućih citokina i kliničke parametre kod pacijenata sa hroničnom parodontopatijom i dijabetes melitusom tipa 2 [1]
   Uticaj primene lasera male snage u ranom postoperativnom periodu na oseointegraciju implantata [1]
   Uticaj prisustva i položaja trećeg molara donje vilice na rizik za nastanak preloma u regionu donjeviličnog ugla i zglobnog nastavka [1]
   Uticaj promena gornjih vazdušnih puteva na kvalitet života pacijenata posle hirurške korekcije deformiteta III skeletne klase [1]
   Uticaj različitih 3D biomaterijala na osteoblastnu diferencijaciju mezenhimalnih ćelija zubne pulpe [1]
   Uticaj različitih metoda konzervativnog lečenja obolelih od hronične parodontopatije na oksidativni stres i antioksidativni status pljuvačke [1]
   Uticaj različitih modifikacija površine titana fizičkim i hemijskim metodama na njegovu citokompatibilnost i imunomodulacijska svojstva [1]
   Uticaj različitih tehnika mašinske preparacije na originalnu anatomiju kanala korenova prvih maksilarnih molara [1]
   Uticaj različitih vrsta hirurčkih konaca i stepena njihove kolonizacije mikrorganizmima na zarastanje hirurških rana u usnoj duplji [1]
   Uticaj različitih zubnih nadoknada na prisustvo patogenih bakterija u oralnoj duplji [1]
   Uticaj strukture i veličine granula različitih koštanih zamenika na neoangiogenezu pri regeneraciji kosti [1]
   Uticaj termičke obrade na biološka i mikrostrukturna svojstva dentalnih legura [1]
   Uticaj životne dobi, estrogenskog statusa i karotidne ateroskleroze na protok krvi kroz zubnu pulpu [1]
   Variations of radiographic images of dental luting cements and composite posts depending on their compostion and radiographic system used [1]
   Varijabilnost nasledne osnove i rizik od nastanka pleomorfnog adenoma pljuvačnih žlezda - analiza gena za survivin, TP53 i matriksnu metaloproteinazu 9 [1]
   Varijacije rendgenske slike cementnih materijala i kompozitnih kočića zavisno od njihovog sastava i primenjene radiografske metode [1]
   Vaskularni endotelni faktor rasta u gingivi i pljuvački u dijabetes melitusu : značaj za mehanički stres i oralnu homeostazu kod pacijenata sa imedijatnim mobilnim zubnim nadoknadama [1]