Show simple item record

Analiza alteracija onkogena i tumorsupresornih gena u histološki negativnim marginama planocelularnih karcinoma usne duplje

dc.contributor.advisorKonstantinović, Vitomir
dc.contributor.otherMilašin, Jelena
dc.contributor.otherVukadinović, Miroslav
dc.contributor.otherPopović, Branka
dc.contributor.otherLuković, Ljiljana
dc.creatorJelovac, Drago
dc.date.accessioned2020-07-02T11:18:04Z
dc.date.available2020-07-02T11:18:04Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2703
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10825/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=47603983
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/5061
dc.identifier.urihttp://smile.stomf.bg.ac.rs/handle/123456789/984
dc.description.abstractKarcinom pločasto slojevitog epitela usne duplje - oralni planocelularni karcinom (OPK) je invazivna patološka lezija epitela različitog stepena skvamozne diferencijacije koji se odlikuje ranim i ekstenzivnim metastazama. Ključni faktor za tok bolesti i ishod hirurškog lečenja kod pacijenata sa planocelularnim karcinomom glave i vrata je pravovremena dijagnoza i adekvatno hirurško lečenje. Postoje brojni dokazi da je prisustvo malignih ćelija u hirurškim marginama u direktnoj vezi sa povećanim rizikom za razvoj recidiva bolesti kao i manjom stopom preživljavanja. Za sada ne postoje jedinstveni kriterijumi koji definišu šta je „čista“ odnosno histološki negativna hirurška margina kod OPK. U literaturi ima mnogo kontradiktornih podataka vezanih za uticaj statusa margina na ishod hirurškog lečenja zbog ograničenog dometa histopatološke analize. Predmet ove studije je molekularno-genetička analiza histološki negativnih margina OPK, kao potencijalno relevantan parametar sa stanovišta procene ishoda hirurške intervencije. Istraživanje je obuhvatilo analizu gena TP53, H-ras, c-myc i c-erb B2 koji imaju značajnu ulogu u malignoj transformaciji ćelija. Nakon histopatološke verifikacije da u graničnom tkivu nema prodora malignih ćelija, pristupilo se daljoj molekularno genetičkoj analizi graničnog tkiva. Studijom je obuhvaćeno 50 pacijenata. Skrining tačkastih mutacija u egzonima 5-7 TP53gena i H- ras gena, urađen je pomoću PCR-SSCP metode (lančana reakcija polimeraze i konformacioni polimorfizam jednolančane DNK) a uzorci koji su pokazali izmenjenu elektroforetsku pokretljivost su (komercijalno) sekvencirani. Dobijene sekvence upoređivane su sa bazom podataka NCBI GeneBank. Za analizu genske amplifikacije (c-myc i c-erbB2) korišćena je metoda diferencijalnog PCR-a, kao i metoda relativne kvantifikacije na real-time PCR aparatu, upotrebom kontrolnog («house-keeping»)gena...sr
dc.languagesr
dc.publisherUniverzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
dc.rightsopenAccess
dc.subjectoral canceren
dc.subjecttumor suppressor genesen
dc.subjectc-erb B2en
dc.subjectrelapseen
dc.subjectfive year survival rateen
dc.subjectoralni karcinomsr
dc.subjecttumor-supresorni genisr
dc.subjectc ERB-B2sr
dc.subjectrecidivsr
dc.subjectpetogodišnje preživljavanjesr
dc.titleAnalysis of alterations of oncogenes and tumorsuppressor genes in histologically free margins of oral squamous cell carcinomaen
dc.titleAnaliza alteracija onkogena i tumorsupresornih gena u histološki negativnim marginama planocelularnih karcinoma usne dupljesr
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractКонстантиновић, Витомир; Вукадиновић, Мирослав; Луковић, Љиљана; Милашин, Јелена; Поповић, Бранка; Јеловац, Драго; Aнализа алтерација онкогена и туморсупресорних гена у хистолошки негативним маргинама планоцелуларних карцинома усне дупље; Aнализа алтерација онкогена и туморсупресорних гена у хистолошки негативним маргинама планоцелуларних карцинома усне дупље;
dc.identifier.fulltexthttp://smile.stomf.bg.ac.rs/bitstream/id/1067/979.pdf
dc.identifier.rcubt-5215
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record